Období třetího libeňského faráře bratra Pavla Smetany

Farář Pavel Smetana

V roce 1979 přichází do libeňského sboru nový farář. Je jím bratr Pavel Smetana, který předtím sloužil 15 let valašskému sboru v Hošťálkové. Ačkoliv bylo právě uprostřed dvaceti temných let komunistické „normalizace“, ve sboru pomalu nastává postupné oživení a budují se hlubší vztahy mezi členy sboru. Třetí libeňský farář je kazatelem stejného duchovního zaměření jako jeho předchůdce. Klade silný důraz na modlitební život, znalost Bible a jejího zvěstného obsahu a na živou víru v Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, od něhož křesťan čerpá sílu k životu v jeho jménu, style="width: 154px"ke vztahům lásky a služby k ostatním členům sboru a křesťanům vůbec, i k odpovědnému postoji k lidem mimo Církev Kristovu. K hlubším vzájemným vztahům vede nejen obecenství ve shromážděních, na biblických hodinách a přednáškách, ale přispívají k nim i společně strávené dovolené a rodinné neděle, kdy se členové sboru spolu s dětmi shromažďují ke společnému obědu a prožívají nedělní odpoledne jako jedna rodina.

Nový farář si cílevědomě vychovává své spolupracovníky a vede je k soustavnému prohlubování biblického vzdělání. Čtyři členové sboru, bratr ing. Vladimír Páleník, sestra Renata Šilarová, bratr Pavel Tůma a bratr Rostislav Kunert složili zkoušky a obdrželi pověření pro službu výpomocných kazatelů. Navzdory atheistickému tlaku vládnoucí moci nachází bratr Smetana cesty k získávání křesťanské literatury ze západních zemí. Sboru opět přibývají děti i mládež. Byla obnovena kazatelská stanice v Hloubětíně, kde sloužil slovem i svátostmi bratr ing. Páleník. K libeňskému sboru byla připojena kazatelská stanice Čakovice, která dříve patřila sboru v Kostelci nad Labem; shromáždění zde vede bratr Pavel Tůma a zaměřuje je ekumenicky. V libeňském sboru vznikl pěvecký kroužek, vedený bratrem dr. Zdeňkem Lauschmannem.

Ze zájezdu MO Kostnické jednoty do Ochranova v květnu 1985

 

Farář J. Adámek

Počátkem roku 1983 přicházejí do sboru již jako důchodci manželé Adámkovi. Emeritní farář Jaroslav Adámek prožil v minulosti hluboké osobní obrácení, které proměnilo celý jeho život. Původně podnikatel, věnoval všechna svá obdarování službě v církvi. Ještě v důchodu sloužil jako farář deset let v evangelickém sboru v Šonově. Ani ve svém stáří v libeňském sboru nezahálel a pomáhal ve sborové práci. Spolu se svou manželkou Jaroslavou organizoval práci mezi starší generací sboru, které věnoval i soustředěnou pastorační službu. Pod vedením manželů Adámkových a po roce 1985 manželů Kunertových se rozvíjí práce na pondělních biblických besedách Kruhu starší generace. Účast na nedělních bohoslužbách se zvýšila na průměrný počet 100, ve sboru se pravidelně schází početné sdružení mládeže, vzrůstá finanční obětavost členů sboru. Rozvíjí se také činnost libeňské pobočky Kostnické jednoty, které předsedá sestra Vlasta Aplová. Uspořádala mnoho zajímavých přednášek a zájezdů.

V zájmu bratrské spolupráce byla kaple i sborové místnosti propůjčovány ke shromážděním bývalému holešovickému sboru ČCE (nyní Křesťanské společenství Praha) a sboru Církve adventistické sedmého dne.

Také v období bratra faráře Smetany se prováděla údržba a opravy sborových místností i celého libeňského Husova domu. Sborové místnosti se nyní již vytápějí plynovým topením, je opravena střecha, změněna elektroinstalace ze 120 na 220 V.

Intenzivní práce faráře Pavla Smetany a staršovstva, kterému předsedal po 17 let až do roku 1988 bratr Jiří Šula, od roku 1988 do roku 1990 bratr ing. Jiří Král a od roku 1990 sestra ing. Věra Kovářová, se slibně rozvíjela a přinášela dobré výsledky. Přispěla k ní i spolupráce vikářky Kateřiny Roskovcové v letech 1988 až 1990, krátce pak i bratra Karla Dřízala, jakož i řady aktivních sester a bratří libeňského sboru. Nelze nepřipomenout práci sestry místokurátorky Milady Markusové, která byla vždy ochotná k praktické pomoci; po jejím náhlém odchodu z naší časnosti pokračoval v této službě sboru místokurátor bratr JUDr. Jiří Lauschmann, muž mimořádně nadaný, který účinně sloužil nejen sboru, ale i seniorátu, ba celé naší církvi a dokázal příznivě vyřešit i beznadějné záležitosti. Manželé kostelníci sestra Marta Ježková a bratr Ondrej Ježko, kteří byli vzorem kostelnické služby, patřili v době začátku období bratra faráře Smetany již ke starší generaci. Bratr Bohumil Klouda, pracovník Kostnické jednoty, byl organizátorem sborového kulturního života, zájezdů a výletů. Sestra Jiřina Šulová konala jako sborová sestra s láskou a péčí daleko víc než patřilo do rámce jejích povinností. Sestra Vlasta Aplová se starala o různé sborové sbírky a o pravidelný prodej Kostnických jisker a jiných evangelických časopisů. Sestra Milena Vébrová se ujala prodeje křesťanské literatury. Byla tu celá řada dalších sester a bratří, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu, kdykoliv bylo třeba, kteří ochotně přispívali ze svých často skromných prostředků na potřeby sboru, kteří svými modlitbami, bratrskou či sesterskou láskou vytvářeli vztahy a prostředí, v němž se dílu Kristovu dařilo.

Bratr farář Pavel Smetana koncem roku 1989 napsal: „... uvědomil jsem si, že program, s kterým před téměř třiceti lety začala práce mého předchůdce, se naprosto shoduje s tím, jak i já rozumím práci a životu křesťanského evangelického sboru: budovat společenství, vytvořit prostor, v němž by jasně a nepřeslechnutelně znělo Evangelium, rozvíjet práci mezi dětmi, mládeží, vzdělávat i dospělé, nezapomenout na službu slabým, neztratit ze zřetele misijní odpovědnost za nevěřící lidi kolem nás a v neposlední řadě vědomě vstupovat do dění celé společnosti, ne jako mravokárci, ale jako odpovědní spolupracovníci ve věcech veřejných. Deset let uplynulo od chvíle, kdy jsme se přistěhovali do libeňského sboru, abychom převzali pochodeň služby. Byla to léta radosti i zklamání. Setkávali jsme se s lidmi, od kterých jsme mnoho očekávali a kteří nevytrvali, a opět s těmi, kteří překvapivě vyrostli v opravdové Kristovy svědky. Ale i v mé práci a životě zůstalo mnoho dluhů, které na mne doléhají a připomínají mi, že žijeme jen z Kristova odpuštění...“

Po téměř 40 letech komunistické vlády se v roce 1987 radujeme ze čtyř konfirmandů

Novinky

Podzimní minikurz "Základy křesťanské víry"

28. 9. 2018Roman Mazur

Jaký je Bůh podle Bible? Proč je postava Ježíše z Nazareta určující pro duchovní život miliónů lidí i na počátku 21. století? Jak dnes praktikovat křesťanskou duchovní cestu? Na tyto a podobné otázky odpovídá šestidílný minikurz, který nabízíme především novým zájemcům o křesťanství od středy 17. října. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 19. října 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 21. října 9:30 (neděle, 21. po Trojici)
  • Slavnostní uvedení nových kazatelů v Ústí nad Labem 21. října 15:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 22. října 14:30 (pondělí)
  • Dorost 22. října 18:00 (pondělí)