Křesťanské texty

Křesťanské texty různých časů, různého druhu a pro různé příležitosti. Nejnovější texty jsou přidávány nahoru. Po kliknutí na nadpis se zobrazí celý článek.

Co je to milost

Biblické čtení (1. Tesalonickým 1,1–10): Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách… Celý text »

O veřejném přiznání se k Bohu

Biblické čtení (Skutky 2,37–47): Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého… Celý text »

O nenápadném středu dějin

Biblické čtení (Židům 2,9): Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Celý text »

O změně směru našeho myšlení

Biblické čtení (Matouš 25,34–46): Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý… Celý text »

Bůh touží být lidem otcem

Biblické čtení (Jan 1,12–13): Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Celý text »

O vykoupení

Biblické čtení (Marek 10,45): Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jednou z nejkrásnějších ilustrací z těch, které vykládají tajemství Ježíšovy milosrdné velikonoční oběti a zmrtvýchvstání, je obraz vykoupení… Celý text »

O stejné mzdě pro všechny

Biblické čtení (Matouš 20,1–16): „Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: Celý text »

O odpuštění a neodpuštění

Biblické čtení (Matouš 6,9–15): Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám… Celý text »

O soudu nad druhými

Biblické čtení (Jan 8,1–11): Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: Celý text »

O dluhu

Biblické čtení (Matouš 18,23–36): „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven… Celý text »

O nové šanci

Biblické čtení (Matouš 9,9–13): Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky… Celý text »

O Boží iniciativě

Biblické čtení (Matouš 4,12–17): Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:‚Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů  Celý text »

Milost a pravda

Biblické čtení (Jan 1,16–17): Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Celý text »

"Bůh s námi"

Biblické čtení (Matouš 1,18–25): Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají… Celý text »

O Bohu, který si oblíbil milosrdenství

Biblické čtení (Micheáš 7,14–20): Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu. Ať se pasou v Bášanu a Gileádu jako za dnů odvěkých,jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáži lidu podivuhodné věci… Celý text »

O Božím milosrdenství

Biblické čtení (Micheáš 6, 6–8): Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje… Celý text »

O Chaně

Biblické čtení (1. Samuelova 1,1–18): Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla… Celý text »

O milostivém létě

Biblické čtení (Izajáš 61, 1–3): Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha… Celý text »

O Boží vznešenosti i milosrdenství

Biblické čtení (Izajáš 57,15): Řekne: „Navršte, navršte násep, vyrovnejte cestu, odstraňte mému lidu překážky z cesty!“ Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha… Celý text »

O milosti

Biblické čtení (Exodus 34,6–7): Když Hospodin kolem něho (Mojžíše) přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích… Celý text »

O Božím mateřském otcovství

Biblické čtení (Izajáš 49,14–16): Sijón říkával, „Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“ Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? Celý text »

O odpuštění

Biblické čtení (Žalm 32, 1–6): Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá… Celý text »

Husovy dopisy - v podání libeňských evangelíků

Vybrané texty z Husových dopisů z kostnického vězení natočili pod vedením Viléma Faltýnka účastníci rodinné rekreace libeňského sboru v létě 2015. Celý text »

Věroměr

Je škoda, že ještě nikdo na světě nesestrojil věroměr – přístroj, kterým by se dala měřit velikost víry. Nemyslím tím víru v cokoliv. Mám na mysli víru křesťanů v Boha. Celý text »

Vznešenost i ubohost člověka

Jsou-li vznešené a ubohé stránky člověka tak zjevné, je nezbytně nutné, aby nám pravdivé náboženství ukázalo nejen to, že v člověku je nějaký velký princip vznešenosti, ale že je v něm i velký princip ubohosti. A rovněž je třeba, aby nám vysvětlilo důvod těch ohromujících rozporů. ( Celý text »

Dokázat Boha?

Když se jeden ruský kosmonaut vrátil z vesmíru a vyhlásil, že v něm Boha nenašel, C.S.Lewis poznamenal, že je to stejné, jako by Hamlet vystoupil do mansardy svého hradu a hledal v ní Shakespeara. Pokud Bůh existuje, není jen dalším objektem ve vesmíru… Celý text »

Pravá jistota a pravé východisko

Nejdůležitější je poznat a přijmout, že v oblasti duchovní orientace je tady křesťanské náboženství, které nabízí Boha, který přichází k nám, ochoten obětovat se do krajnosti proto, abychom se jako lidé našli a měli pevnou bázi a výhled a smysl života. V tom je to nejcennější, co člověk dneška může z evangelia uslyšet. Celý text »

Krátké citáty

Nejsme lidské bytosti mající duchovní zkušenost. Jsme duchovní bytosti mající lidské zkušenosti. (Teilhard de Chardin) Věřit znamená převzít výklad života a světa od Ježíše. Celý text »

Tak blízko jako má žena

Když ulehám ke své ženě, vnímám teplo jejího těla, slyším její pravidelný dech, dotýkám se její jemné, hladké kůže, cítím její vůni, vidím obrys jejího těla. Miluji ji jako sám sebe. Celý text »

Pokorný Bůh

Zdá se, že Bohu dělá radost, když může používat stromy, květiny, řeky, automobily, přátele, nepřátele, církevní budovy či obrazy k tomu, aby ohlašoval svoji přítomnost nebo aby uskutečnil své záměry… Celý text »

To bych musela být fanatik!

„Já jsem taky věřící,“ řekla moje spolužačka a usmála se na mne. „To je dobře. A jak se lišíš od těch nevěřících?“ zeptal jsem se jí takhle přesto, že takovou otázku nepovažuji za moc férovou. Celý text »

Moderní francouzské vyznání víry

Věříme v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se stal člověkem, abychom měli odpuštění, radost a spásu. Věříme, že zemřel a byl vzkříšen, aby nám dal vítězství nad smrtí a ujištění o našem vzkříšení. Věříme, že přijde v moci a slávě, jako přišel ve slabosti a ponížení. Celý text »

Nové české biblické překlady II

Zkrácenou verzi článku libeňského faráře Romana Mazura „Nové české biblické překlady“ otiskl rovněž Evangelický časopis Český bratr (11/2009). Zde doplňujeme reakci Jiřího Hoblíka (12/2009) s názvem „Překládání je vykládání“. Celý text »

Nové české biblické překlady

V tomto období (2009 – 2010) se k české veřejnosti podivuhodnou shodou okolností dostaly nebo brzy dostanou hned čtyři nové biblické překlady. K zorientování se v nastalé situaci nabízíme svým členům i širší evangelické veřejnosti tento stručný přehled. Celý text »

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa… Celý text »

Novinky

Aplikace do mobilů pro pravidelnou četbu Bible

15. 10. 2017Roman Mazur

Pro mobilní telefony s operačním operační systém Android doporučujeme např. tyto aplikace a stránky: Daily Words (hesla Jednoty bratrské) / www.dennicteni.cz / Slovo na den / You Version (různé plány na každodenní čtení Bible) / Taizé Readings / Hesla Jednoty bratrské / Quick Bible / And Bible.

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 24. listopadu 15:00 (pátek)
  • Bohoslužby 26. listopadu 9:30 (neděle, poslední po Trojici)
  • Kruh seniorů 27. listopadu 14:30 (pondělí)
  • Dorost 27. listopadu 18:00 (pondělí)
  • Klub pro rodiče s předškoláky Libé Ňuňu 30. listopadu 10:00 (čtvrtek)