"Bůh s námi"

Biblické čtení (Matouš 1,18–25):

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.


Bůh by mohl být vůči světu a lidem na něm naladěn nepřátelsky. Dáváme mu k tomu jako nezdárné a hříšné lidské děti mnoho důvodů. Jeho vášeň pro čistotu, spravedlnost a pravdu by mohla na jeden zátah spálit vše naše lidské, vždy nějak pošpiněné nespravedlností, egoismem a lží.

Nebo by Bůh mohl být vůči člověku a lidem lhostejný: Ať se tam na své zemi hemží, jak chtějí, evidentně to zkoušejí spíše beze mě nebo proti mně než se mnou. Nechám je tedy být. Co jste si beze mne navařili, to si také sami snězte.

Ne, Bůh se rozhoduje jinak. Chce být s námi. Chce nám být nablízku, dokonce i za tu cenu, že nás bude přemlouvat a zvát, ačkoli málokdo projeví zájem. Proto bude přízviskem jeho Vyvoleného, ještě než vstoupí do světa, jméno „Immanuel“ – „Bůh s námi.“ Podkladem pro takové hledání není nic jiného než právě milost. Milost je podle Nového zákona od počátku něčím darovaným, něčím nesplatitelným. Milost je pro Nový zákon čistým darem, který je světu dán skrze Krista, především těm, kteří mu v důvěře otevřou svá srdce a své vztahy.


Pane Bože, děkujeme ti za to, že se nám v příbězích celé Bible, a především v Ježíšově příběhu, dáváš poznat jako ten, kdo nám nabízí uzdravující a povzbuzující blízkost.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Aplikace do mobilů pro pravidelnou četbu Bible

15. 10. 2017Roman Mazur

Pro mobilní telefony s operačním operační systém Android doporučujeme např. tyto aplikace a stránky: Daily Words (hesla Jednoty bratrské) / www.dennicteni.cz / Slovo na den / You Version (různé plány na každodenní čtení Bible) / Taizé Readings / Hesla Jednoty bratrské / Quick Bible / And Bible.

Nejbližší akce sboru

  • Základy křesťanské víry 5/6 19. října 18:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 20. října 15:00 (pátek)
  • Bohoslužby 22. října 9:30 (neděle, 19. po Trojici)
  • Kruh seniorů 23. října 14:30 (pondělí)
  • Slavnostní večer k 500. výročí evropské reformace 24. října 18:30 (úterý)