O Božím mateřském otcovství

Biblické čtení (Izajáš 49,14–16):

Sijón říkával,

„Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,

neslitovat se nad synem vlastního života?

I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,

tvé hradby mám před sebou stále.


Jedno z klíčových slov Starého zákona popisující nezaslouženou Boží náklonnost k jeho lidu je pojem „slitování“. V knize Nehemjášově se např. v modlitbě vzpomíná na Boží milosrdenství v příběhu „zlatého býčka: „Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil.“ (9,19)

V orginálním hebrejském znění má pojem „slitování“ pozoruhodnou souvislost. Je totiž odvozeno od výrazu pro „mateřské lůno“. Když tedy Hospodin namísto zaslouženého trestu nabídne viníkovi šanci litovat, přijmout odpuštění a začít znovu, chová se vlastně tak trochu jako milující máma. Jako láskyplně a dobrotivě pečující matka.

Přímé rodičovské metafory (Bůh je jako otec, jako matka) jsou ve Starém zákoně řídké. Přesto jsou přítomné a připravují cestu Ježíšovi, který později popíše Hospodina jako otce (s mateřskými rysy!), který vybíhá vstříc svým nejprve všelijak poztráceným a později se vracejícím dětem (srov. L 15,20.28). Bůh své ztracené syny a dcery v okamžiku jejich návratu s pocitem zadostiučinění a povýšenosti nepeskuje a neponižuje, ale prostě přijímá zpět do své náruče a svého domova.


Bože, jsi naším milujícím otcem i matkou zároveň. Když naše touha po tobě hasne a chladne, tvoje touha být nám nablízku zůstává a udržuje plamínek naděje pro dobrý konec našeho společného příběhu. Děkujeme ti za to.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den 2017“.)

Novinky

Libeňští evangelíci v médiích

26. 4. 2017Roman Mazur

Evangelický farář a teolog, člen našeho sboru Jakub Trojan oslavil v květnu 90. narozeniny. Magazín Christnet připravil u této příležitosti velký rozhovor s oslavencem. Podobně Rádio 7 v rámci pořadu Řeka života. // V dubnu 2017 byla Rádiem Proglas v rámci cyklu „Vítejte, senioři!“ připravena a odvysílána reportáž Rádia Proglas o Kruhu seniorů naší farnosti.

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby se křtem dospělé 28. května 9:30 (neděle, 6. po V. (Nanebevst.))
  • Kruh seniorů 29. května 14:30 (pondělí)
  • Setkání dorostu 29. května 18:00 (pondělí)
  • Setkání mládeže v domácnosti (info: 777 823 540) 1. června 18:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 2. června 15:30 (pátek)