O Božím mateřském otcovství

Biblické čtení (Izajáš 49,14–16):

Sijón říkával,

„Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,

neslitovat se nad synem vlastního života?

I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,

tvé hradby mám před sebou stále.


Jedno z klíčových slov Starého zákona popisující nezaslouženou Boží náklonnost k jeho lidu je pojem „slitování“. V knize Nehemjášově se např. v modlitbě vzpomíná na Boží milosrdenství v příběhu „zlatého býčka: „Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil.“ (9,19)

V orginálním hebrejském znění má pojem „slitování“ pozoruhodnou souvislost. Je totiž odvozeno od výrazu pro „mateřské lůno“. Když tedy Hospodin namísto zaslouženého trestu nabídne viníkovi šanci litovat, přijmout odpuštění a začít znovu, chová se vlastně tak trochu jako milující máma. Jako láskyplně a dobrotivě pečující matka.

Přímé rodičovské metafory (Bůh je jako otec, jako matka) jsou ve Starém zákoně řídké. Přesto jsou přítomné a připravují cestu Ježíšovi, který později popíše Hospodina jako otce (s mateřskými rysy!), který vybíhá vstříc svým nejprve všelijak poztráceným a později se vracejícím dětem (srov. L 15,20.28). Bůh své ztracené syny a dcery v okamžiku jejich návratu s pocitem zadostiučinění a povýšenosti nepeskuje a neponižuje, ale prostě přijímá zpět do své náruče a svého domova.


Bože, jsi naším milujícím otcem i matkou zároveň. Když naše touha po tobě hasne a chladne, tvoje touha být nám nablízku zůstává a udržuje plamínek naděje pro dobrý konec našeho společného příběhu. Děkujeme ti za to.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den 2017“.)

Novinky

Aplikace do mobilů pro pravidelnou četbu Bible

15. 10. 2017Roman Mazur

Pro mobilní telefony s operačním operační systém Android doporučujeme např. tyto aplikace a stránky: Daily Words (hesla Jednoty bratrské) / www.dennicteni.cz / Slovo na den / You Version (různé plány na každodenní čtení Bible) / Taizé Readings / Hesla Jednoty bratrské / Quick Bible / And Bible.

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 24. listopadu 15:00 (pátek)
  • Bohoslužby 26. listopadu 9:30 (neděle, poslední po Trojici)
  • Kruh seniorů 27. listopadu 14:30 (pondělí)
  • Dorost 27. listopadu 18:00 (pondělí)
  • Klub pro rodiče s předškoláky Libé Ňuňu 30. listopadu 10:00 (čtvrtek)