O Božím mateřském otcovství

Biblické čtení (Izajáš 49,14–16):

Sijón říkával,

„Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,

neslitovat se nad synem vlastního života?

I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,

tvé hradby mám před sebou stále.


Jedno z klíčových slov Starého zákona popisující nezaslouženou Boží náklonnost k jeho lidu je pojem „slitování“. V knize Nehemjášově se např. v modlitbě vzpomíná na Boží milosrdenství v příběhu „zlatého býčka: „Avšak ty jsi je v nesmírném slitování na poušti neopustil.“ (9,19)

V orginálním hebrejském znění má pojem „slitování“ pozoruhodnou souvislost. Je totiž odvozeno od výrazu pro „mateřské lůno“. Když tedy Hospodin namísto zaslouženého trestu nabídne viníkovi šanci litovat, přijmout odpuštění a začít znovu, chová se vlastně tak trochu jako milující máma. Jako láskyplně a dobrotivě pečující matka.

Přímé rodičovské metafory (Bůh je jako otec, jako matka) jsou ve Starém zákoně řídké. Přesto jsou přítomné a připravují cestu Ježíšovi, který později popíše Hospodina jako otce (s mateřskými rysy!), který vybíhá vstříc svým nejprve všelijak poztráceným a později se vracejícím dětem (srov. L 15,20.28). Bůh své ztracené syny a dcery v okamžiku jejich návratu s pocitem zadostiučinění a povýšenosti nepeskuje a neponižuje, ale prostě přijímá zpět do své náruče a svého domova.


Bože, jsi naším milujícím otcem i matkou zároveň. Když naše touha po tobě hasne a chladne, tvoje touha být nám nablízku zůstává a udržuje plamínek naděje pro dobrý konec našeho společného příběhu. Děkujeme ti za to.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den 2017“.)

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 19. srpna 9:30 (neděle, 12. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)