O soudu nad druhými

Biblické čtení (Jan 8,1–11):

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“


Otázka Ježíšových protivníků je chytrou léčkou. Pokud Ježíš přímo odmítne autoritu Mojžíšova zákona a doporučí mírnější než předepsaný postup, jeho věrohodnost duchovního učitele vezme za své. Tóra je přece pro Boží lid vzácná a posvátná. Pokud Ježíš naopak platnost tohoto přísného ustanovení potvrdí, bude zpochybněna jeho pověst soucitného a odpouštějícího člověka, který zprostředkovává Boží bezpodmínečnou a milosrdnou lásku i lidem všelijak zbloudilým.

Ježíš se však do připravené pasti nenechá lapit. Jejich žalobu pojedná na úplně jiné rovině. Ano, jistě, vina té ženy je zjevná a velká. Na konci celého příběhu ji pak napomene, aby to už nedělala. Na tu těžkou otázku ovšem Ježíš odpoví, že zahájit přísné potrestání podle Tóry může jen ten, kdo je sám zcela prost podobných pokušení a hříchů. Ježíš tedy konfrontuje žalobce s nimi samotnými. Nutí je uznat jejich vlastní křehkost. A vede je k rozpoznání, že jako hříšníci nemají právo nemilosrdně a přísně soudit jiné podobné viníky.


Pane Ježíši, děkuji ti za to, že máš pro každého druhou šanci a nový začátek. Prosím, dej mi vítězit nad zlými pokušeními těla i duše, světa i ďábla. A ještě více mi dej pokory, abych se nepovyšoval nad druhými, kteří s nimi zatím prohrávají.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Evangelický karneval 2018

15. 2. 2018Roman Mazur

Své členy i přátele srdečně zveme na Evangelický karneval v sobotu 24. února od 15:30 hod. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně doprovází kytarista S. Klecandr 18. února 9:30 (neděle, 1. postní)
  • Recitál S. Klecandra 18. února 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 19. února 14:30 (pondělí)
  • Setkání dorostu 19. února 18:00 (pondělí)
  • Zkouška pěveckého sboru 21. února 18:30 (středa)