O vykoupení

Biblické čtení (Marek 10,45):

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.


Jednou z nejkrásnějších ilustrací z těch, které vykládají tajemství Ježíšovy milosrdné velikonoční oběti a zmrtvýchvstání, je obraz vykoupení. Řecké slovo, které se v této souvislosti v Novém zákoně užívá, je odborným výrazem pro zakoupení nebo propuštění otroka. A přesně tento pojem se používá na všech místech, kde se píše o tom, že Kristus za nás o Velikonocích zaplatil výkupné.
První důležitý důraz této ilustrace je na žalostném stavu zotročených. Tehdejší otroci byli spoutáni, znevolněni, přinucováni k něčemu, co častokrát nechtěli. Ani my nejsme svobodni, nejsme sami sobě pány. Jsme v zajetí své nedokonalosti a viny. Jsme nevolníky, a to především nevolníky hříchu. A nejen to, jsme otroky smrtelnosti, pomíjitelnosti, samotné smrti. Druhým důrazem tohoto obrazu je pak samozřejmě cena, která byla zaplacena. Byla ohromná. Byl jí Kristus, Boží vyvolený sám. Celý jeho příběh sestoupení na zem, ale především jeho obětavá smrt, krev, kterou prolil, jsou cenou, kterou zaplatil za naše vykoupení.
Když si nás ovšem na tržišti světa za tuto nezměrnou cenu koupil, nechce, abychom byli znovu nešťastni, podobně jako tehdy, kdy jsme patřili jen hříchu, vině, prázdnému životu beze smyslu a výhledu. Nyní jsme jeho bratry, dětmi společného nebeského otce.


Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi mě zachránil z bažiny hříchu, smrti a beznaděje, ze které bych se sám nikdy nedostal.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Před prázninová zahradní party

18. 6. 2018

V neděli 24. června proběhnou křtiny malého chlapečka a také velká zahradní party! Po bohoslužbách zůstaneme na farním dvorku a užijeme si společné odpoledne před tím, než se všichni rozprchneme na prázdniny :-) Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!

Nejbližší akce sboru

  • Koinónia: Beta 19. června 19:00 (úterý)
  • Rodinné bohoslužby k zakončení školního roku se křtem dítěte 24. června 9:30 (neděle, 4. po Trojici)
  • Večer pro sborové spolupracovníky 27. června 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 1. července 9:30 (neděle, 5. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 4. července 18:00 (středa)