O odpuštění

Biblické čtení (Žalm 32, 1–6):

Davidův; poučující.

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata,

jehož hřích je přikryt.

Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá,

v jehož duchu není záludnosti.

Mlčel jsem a moje kosti chřadly,

celé dny jsem pronaříkal.

Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka,

vysýchal mně morek jako v letním žáru.

Svůj hřích jsem před tebou přiznal,

svoji nepravost jsem nezakrýval,

řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“

A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Proto ať se každý věrný k tobě modlí

v čas, kdy lze tě ještě nalézt.

I kdyby se vzdulo mocné vodstvo,

k němu nedosáhne.


Potřeba odpuštění přichází podle Bible v lidských životech na řadu velmi brzy po naplnění základních fyzických potřeb. Vlastně i Ježíš v modlitbě Otčenáš nás vede nejprve k prosbě za chléb jako základní fyzickou potřebu, a hned poté k prosbě za odpuštění.

Proč potřebujeme odpuštění obdobně jako žalmista? Protože náš svět a naše vztahy jsou plné nejen dobrých Boží darů, ale také zla a hříchu. Naše vina má mnoho tváří, od neodpuštěné ranní rodinné hádky přes povyšování nad druhými až po nejzřetelnější, na první pohled ďábelské záležitosti. Naše vina může být minutím dobrého cíle, pokřivením něčeho, co mělo zůstat rovné a přímé, narušením celistvosti něčího majetku či rodiny, lhostejností ve chvíli, kde jsme měli konat… Bible je v tomto smyslu vůči nám lidem realisticky kritická. Jsme nejen obětí zla, ale nevyhnutelně i jeho spoluvykonavatelem.

Řešením našich malých i velkých vin nemůže být mlčení, zapírání nebo poukazování na obdobná či větší selhání druhých. Hřích může z člověka vyjít jedinou cestou, totiž upřímným a pokorným vyznáním jeho úst. Dnešní žalm je pak děkovnou a povzbuzující písni po přijatém odpuštění. Být křesťanem znamená mimo jiné umět prosit o odpuštění – Pána Boha i své bližní.


Pane Bože, ukaž mi mé chyby, viny a hříchy. Dej mi pokoru, abych je před tebou ani před těmi, kterým ubližují, nezapíral a neskrýval, ale místo toho prosil o odpuštění.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den 2017“.)

Novinky

Léto 2017

4. 7. 2017Roman Mazur

Prázdninový sborový život je omezen jen na pravidelné nedělní bohoslužby od 9:30 hod. a středeční biblické hodiny pro všechny generace od 18:00 hod. Nejsou vyhlášeny ani úřední hodiny ve farní kanceláři, ale v případě potřeby je možno kontaktovat faráře nebo sekretářku sboru telefonicky či e-mailem.

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 23. července 9:30 (neděle, 6. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 26. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 30. července 9:30 (neděle, 7. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 2. srpna 18:00 (středa)
  • Začíná rodinná rekreace ve středisku Immanuel 6. srpna (neděle)