Tančící Bůh

Biblické čtení (Titovi 3,1–8):

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.


Milost a slitování jsou samou podstatou evangelia. Jestliže lidský hřích je pyšným NE vůči Bohu, pak milost a slitování jsou naopak velkým Božím ANO k hříšnému člověku.

Na této zprostředkující cestě za člověkem s nabídkou jedinečných darů se společně podílejí všechny tři složky tajemné Boží bytosti: Otec, Syn i Duch svatý. C. S. Lewis neváhá počátek tohoto pohybu přirovnat k tanci: „Bůh křesťanů není něčím nebo někým statickým, nýbrž představuje dynamické, pulsující působení, život, takřka něco na způsob dramatu. Je to dokonce něco jako tanec – pokud mě nezačnete pokládat za neuctivého, použiju-li tato slova.“ A dále pokračuje upozorněním, že právě proto, že Boží niterný život překypuje vzájemnou pozorností, i na cestě za člověkem se podílejí společně Otec, Syn i Duch svatý.

Trojjediný Bůh nás stvořil proto, aby nás pozval ke svému tanci. Skutečně štěstí a nejhlubší harmonii nalezneme v životě teprve tehdy, když přijmeme dary jeho milosti a připojíme se do jeho tanečního kola.


Bože, tvá trojjedinost nám zůstává záhadou. Dobře však víme, že jako Otec, Syn i Duch se vydáváš na stejnou cestu hledání ztracených jako jsme my. Děkujeme.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Vánoce 2017

30. 11. 2017Roman Mazur

Srdečně zveme na sváteční adventní, vánoční a silvestrovské bohoslužby. Podrobnosti na přiložené pozvánce nebo přímo zde. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Klub pro rodiče s předškoláky Libé Ňuňu 14. prosince 10:00 (čtvrtek)
  • Dětský klub se výjimečně NEKONÁ kvůli sobotní generálce 15. prosince (pátek)
  • Generálka vánočního divadla 16. prosince 9:30 (sobota)
  • Bohoslužby s vánočním divadlem dětí a mládeže 17. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 18. prosince 14:30 (pondělí)