Tančící Bůh

Biblické čtení (Titovi 3,1–8):

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.


Milost a slitování jsou samou podstatou evangelia. Jestliže lidský hřích je pyšným NE vůči Bohu, pak milost a slitování jsou naopak velkým Božím ANO k hříšnému člověku.

Na této zprostředkující cestě za člověkem s nabídkou jedinečných darů se společně podílejí všechny tři složky tajemné Boží bytosti: Otec, Syn i Duch svatý. C. S. Lewis neváhá počátek tohoto pohybu přirovnat k tanci: „Bůh křesťanů není něčím nebo někým statickým, nýbrž představuje dynamické, pulsující působení, život, takřka něco na způsob dramatu. Je to dokonce něco jako tanec – pokud mě nezačnete pokládat za neuctivého, použiju-li tato slova.“ A dále pokračuje upozorněním, že právě proto, že Boží niterný život překypuje vzájemnou pozorností, i na cestě za člověkem se podílejí společně Otec, Syn i Duch svatý.

Trojjediný Bůh nás stvořil proto, aby nás pozval ke svému tanci. Skutečně štěstí a nejhlubší harmonii nalezneme v životě teprve tehdy, když přijmeme dary jeho milosti a připojíme se do jeho tanečního kola.


Bože, tvá trojjedinost nám zůstává záhadou. Dobře však víme, že jako Otec, Syn i Duch se vydáváš na stejnou cestu hledání ztracených jako jsme my. Děkujeme.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)