Virtuální kazatelna

Vítejte pod virtuální libeňskou kazatelnou! Nabízíme vám výběr některých kázání, která zazněla v libeňském kostele. Můžete si vybrat zde z přehledu všech kázání nebo podle biblické knihy.

Evin potomek Gn 3, 14–24; Gn 3, 14–15
Nečekaní spojenci 2 K 11, 24–27; Ř 8, 24–28
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré... Dt 26, 1–11; 1 Tm 4, 4–5
Jak zraje víra? Díky sdílení ve společenství Mk 3, 13–19; 1 K 12, 12-–26-
Jak zraje víra - díky Bibli Mt 7, 24–29; 2 Tm 3, 14–17
Jak zraje víra - blahoslavenství Iz 55, 1–13; Mt 5, 1–12
Zralá důvěra v Hospodina podle 1. žalmu Mt 5, 1–12; Ž 1, 1–3
Blahoslavenství Mt 5, 1–12
Svatý, svatý, svatý! Iz 6, 1–11
Moudré hranice pro děti i dospělé (Svědectví víry dětem a mládeži 6/6) Ef 6, 1–4
Vyprávěj (Svědectví víry dětem a mládeži 5/6) Ž 78, 3–8; 2 Tm 1, 1–8
Bůh je jiný rodič (Svědectví víry dětem a mládeži 4/6) L 15, 11–32; Ž 27, 10
Boží otcovská láska vzorem (Svědectví víry dětem a mládeži 3/6) Iz 49, 14–16; Mt 3, 13–17
Rituál, seder, večeře Páně (Svědectví víry dětem a mládeži 2/6) Ex 13, 3–10; 1 K 11, 23–28
Šema Jisrael (Svědectví víry dětem a mládeži 1/6) Dt 11, 13–24; Dt 6, 4–9
Vzkříšení jako začátek Mt 28, 1–10; Mt 28, 11–20
Ježíšovo ukřižování a smrt Mt 27, 27–54
Půlnoční Marie a Mazaný Kaifáš Mt 26, 47–56; Mt 26, 57–68
Pomazání v Betanii 1 S 16, 1–13; Mt 26, 1–16
Lidi a svět zachraňuje bláznovské vyprávění o ukřižovaném 1 K 1, 18–25
Velký sbor Sk 2, 41–47; Ž 133, 1
Boží Vyvolený vjíždí do Jeruzaléma na oslu Za 9, 9; Mt 21, 1–11
Marie, Ježíšova matka L 2, 1–20; L 1, 26–38
Rachab, jerišská prostitutka Joz 2, 1–15; Joz 6, 24–25
Sola scriptura Mt 7, 24–27; 2 Tm 3, 15–17
Solus Christus Sk 2, 22–24; Sk 4, 11–12
Sola fide Mt 26, 26–28; Ř 1, 16–17
Bůh „Velký bratr“ Gn 3, 1–7
Bůh jako "cosi" či "kdosi" nad námi Iz 49, 14–18; J 17, 5–10
Černá historka Sk 8, 1–8
Boží slitovné srdce Iz 66, 13
Za nás: Výkupné Mk 10, 45
O přicházejícím Probodeném Zj 1, 4–8
Smrt jako nevypočitatelná poslední mez našich životů L 13, 1–5; L 13, 6–9
Miluj svého bližního jako sám sebe L 10, 25–29
Pokouší nás obžerství? L 12, 13–24
O sdílení křesťanů 1 K 12, 12–20
Bude-li Pán chtít Jk 4, 13–17a
O podobojí ve čtyřech obrazech aneb Víno své výborné pít mi dej Ex 12, 1–12; Mt 26, 26–28
Staré a nové lidství Ef 4, 22–24
Velké tajemství Ef 5, 21–33
Nábotova vinice (audio příběh k 9. přikázání Desatera) 1 Kr 21, 1–29
Večeře na rozloučenou L 22, 7–20
Když jsem sláb, jsem silný Jb 2, 1–10; 2 K 12, 1–10
Vytrvejte v běhu Dt 10, 12–22; Žd 12, 1–2
Cvič se ve zbožnosti 1 Tm 4, 7–8
Hřích i smrt odpraví (vánoční) Mt 1, 18–25
O otázce, kterou Ježíš odmítl odpovědět, a o výzvě, kterou člověku předkládá smrt L 13, 1–5
Nezvládnutá sexualita Ef 5, 31–32
O modlitbě L 11, 1–4; Fp 4, 6–7
Svátosti jako podivuhodný způsob Boží komunikace Mk 16, 15–16; J 6, 31
Perný den v Kafarnaum Mk 1, 21–39
Tři fatální omyly bohatého velkostatkáře L 12, 13–24
Byl Ježíš opravdu vzkříšen? 1 K 15, 17–19
Bůh je ti blízko! Mt 3, 1–12
Uzdravení slepých u Jericha Mt 20, 29–34
Horská dráha života víry Ž 126
Poslání sboru Mt 28, 18–20; 1 K 13, 13
Kniha života (pohřební) Ž 139, 16; Zj 5, 1–7
Pomazání Ježíše v Betanii Mk 14, 1–11
Děti, adolescenti a rodiče víry 1 J 2, 12–14
Vytrvejme v běhu! Žd 12, 1–3
On, ona a Bůh (svatební) Kaz 4, 7–12
Jan Kalvín a jeho zápas o Boží oslavení Ef 2, 8–10
Augustin a jeho cesta k víře J 20, 19–29
Ježíšovy křesťanské tituly: Mesiáš - Kristus Mt 16, 13–23
Kde je, smrti, tvé vítězství? (velikonoční) 1 K 15, 55–57
Dar chudé vdovy L 21, 1–6
O křesťanské neradostnosti Fp 4, 4–7
Tak trochu strašidelné kázání Ef 6, 10–13
O počátku, vykoupení a konci všech věcí Ef 1, 3–12; 1 Pt 1, 17–20
Kristovo vzkříšení jako Boží štempl (velikonoční) Sk 2, 36
Jákobův zápas s Tajemným Gn 32, 23–33
Anděl a stařec (adventní) L 1, 5–25
Mezi námi (sjezdové) Ef 4, 25–32
Na hoře Mk 9, 2–13
Láska, která nepodléhá inflaci (svatební) 1 K 13, 4–7
Co vidíš, Jeremjáši? Hledík, Pane, květ hledíku. Jr 1, 11–19
O vodě a Bohu (trojiční) 2 K 13, 13
Jak Ježíš řekl Ó Mt 15, 21–28
Největší dar (vánoční) Ef 2, 9
Ježíš exorcista Mk 5, 1–20
Ježíš léčitel Mk 2, 1–12
Ježíš kazatel Mt 13, 1–3; Mt 13, 44–46
Dopis Matanjáše řečeného Chromý Sk 3, 1–9
Samsonův triumf Sd 16, 27–30
Kadidlo Zj 8, 1–6
...co ještě není evidentní Žd 11, 1–3
Zvěstný nesmysl Fp 2, 14–15
Apoštol Pavel v trenýrkách 1 K 9, 24–27
Dopis Ř 16, 21–23
Podivuhodný div Sk 9, 1–22
Janovo evangelium, kapitola čtvrtá J 4
Na cestě L 24, 13–35
Víra a moruše L 17, 5–6
Učme se s farizeji mlčet L 14, 1–6
"Blboune!" pravil Bůh L 12, 16–21
Podobenství o království Satana L 11, 14–20
Chaoskampf na rybníku za humny L 8, 22–25
Setkání u městečka Naim L 7, 1–17
Lukáš vypráví L 2, 21–40
Lukášovo divadlo L 1, 1–4
Die biblische Endlösung? Mt 25, 31–46
Svatebčanky Mt 25, 1–13
Berňák a Bůh Mt 22, 15–22
Klonovaní žebráci Mt 20, 29–34
Maličký Mt 11, 25–27
Mythologická hádanka Mt 8, 18–20
HIV positivní advent Mt 8, 1–4
Podivná tříska Mt 7, 1–6
Petrův zdar Mt 4, 18–22
Chudák Herodes Mt 2, 13–23
Další osel, který mluví Za 9, 9–10
Láska u bran podsvětí Pís 3, 1–4
Nový rok s hlasem hrdličky Pís 2, 10–13
Apologie tomášovské nevěry J 20, 19–29
Carpete diem! Kaz 7, 13–14
Dialog časů Kaz 3, 1–12
Pohádkový žalm Ž 23
Silvestr s Jobem Jb 7, 6–8
Dvě vykřičené matky 1 Kr 3, 16–28
Double-kázání 2 S 12, 1–7a
Biblická latrína Dt 23, 13–15
Mojžíšovo podobenství Dt 22, 1–8
Nebudeš jíst žádnou mršinu Dt 14, 3–21a
Biblická GENOCIDA Dt 7, 1–7
Bambula Mt 14, 34–36; Nu 15, 37–41
O směskách na těle, v žaludku a v duši Lv 19, 19
Řád hodu s krví, lojem a játry Lv 3, 1–17
Channel No. 0 Ex 30, 22–33
Ohnivý keř místo stromečku Ex 3, 1–15
Příběh, kde chybí Bůh Gn 29, 1–13
Jak ne-"šlohnout" požehnání Gn 27, 1–27
Půlnoční kázání (od 18 let) Gn 19, 30–38
Annuntiatio angeli ad Agar Gn 16, 7–13
Spojené národy biblické Gn 10
Přemysl Otakar II. mezi námi? Gn 5, 1–31
Den země Gn 2, 4–15; J 20, 11–15
Tělo 1 K 12, 12–27

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)