Anděl a stařec (adventní)

Lukáš 1, 5–25 Roman Mazur

Kázání z volného cyklu "Advent podle Lukáše", který zahrnoval tři kázání na texty z 1. kapitoly Lukášova evangelia

Úvod: Jak (se) to všechno počalo

Ježíšův příběh se v křesťanských kostelech, kaplích a modlitebnách vypráví vždy znovu. Jak se narodil, jak žil, kázal, uzdravoval, jak se obětoval za hříchy světa a vstal z mrtvých… Vypráví se, aby nás orientoval, povzbuzoval, napomínal. O adventu, jmenovitě o první adventní neděli, se začíná nejčastěji znovu od začátku.

Lukáš nám ve svém evangeliu – převyprávění Ježíšova příběhu – dává nahlédnout nejvíce zpět. Jak se to všechno počalo – počalo v obou významech tohoto slova – jak se onen nejslavnější příběh začal odvíjet. Kdo do něj vstoupil nejprve. Převyprávějme si příběh setkání anděla a starce, jak jsme ho četli z první stránky Lukášova vyprávění. Vyprávějme si, jak se chystá vstup Božího vyvoleného do našeho světa.

I. Nevypočitatelně

Jsme kolem roku nula v Palestině. Již několik staletí se mezi Židy vyprávějí příběhy zaslíbení: Ano, již vícekrát se k nám Nejvyšší sklonil. Vyvedl nás prostřednictvím Mojžíše z egyptské poroby. Posílal nám proroky. Ale to nejlepší je teprve před námi. Hospodin brzy sešle svého vyvoleného. Boží Mesiáš protrhne nebesa. On přinese do našeho světa královskou vládu Nejvyššího.

Lukáš vypráví, jak tento megapříběh konečně začal. Právě nyní, za dnů krále Heroda padá první klapka mesiášského vyprávění. Možná by někdo mohl položit otázku: Proč právě nyní? Pokud bychom měli dát upřímnou odpověď, museli bychom odpovědět: Nevíme. Nevíme, proč Mesiáš nepřišel o sto sedmdesát let dříve, když tehdy vládnoucí Seleukovci znesvětili jeruzalémský chrám. Nevíme, proč Mesiáš nepřišel třeba o sto let později, když Římané brutálně potlačovali židovská povstání a dávalo se dohromady židovské Písmo.

Časy Božího sestupování my lidé nedokážeme přesně spočítat. Možná, že už se blíží čas, aby tví blízcí, za které se modlíš, uvěřili. Možná, že už přišel čas, aby církev v naší ateistické zemi povstala s novou svědeckou silou. Možná, že přichází. A možná taky ne. Když Pán sestupuje, ve velkém i v malém, sám si vybírá vhodný čas. Naplnění Božích slibů přichází ve svém čase.

II. U Božích spolupracovníků

Další podivuhodností našeho velkého příběhu je toto: V první scéně nenajdeme ani Ježíše, ani Marii, ani Josefa. My už dobře známe pokračování evangelia. Kdybychom ho však četli poprvé, asi bychom se neubránili povytažení obočí. Proč není hned úvod celé knihy věnován hlavnímu hrdinovi? Proč se zdržovat s nějakým Zacharjášem, mužem, který už je, jak se dnes říká, za zenitem?

Známe odpověď: Protože když Pán přichází do našeho světa, potřebuje spolupracovníky! A Zacharjáš s Alžbětou se mají stát rodiči onoho nejdůležitějšího spolupracovníka. Toho, kterému se později bude říkat Jan Křtitel.

Pán je blízko! Možná blíže, než by sis pomyslel! A když se sklání ke světu, potřebuje spolupracovníky. Tak výjimečné jako Jan Křtitel. Ale možná také malé a obyčejné jako jsme my!

III. Docela intimně

Po výše pověděném nás tolik nepřekvapí, že první dějství velkého finále se odehrává jen mezi čtyřma očima. Starý, poctivý a spravedlivý kněz Zacharjáš se modlí v chrámě. A najednou má vidění. Na pravé straně oltáře vidí a slyší anděla: "Neboj se, Zacharjáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“

Megapříběh spasení začíná u tak osobní, intimní a soukromé záležitosti, jako je neplodnost starších manželů. Nemoci mít děti, to je břímě i pro dnešek. Ve starých časech ještě mnohem těžší! Zůstat bez potomků znamenalo zůstat bez budoucnosti, bez naplnění, a také bez toho, čemu bychom dnes řekli „sociální zabezpečení“. .

Když Pán přichází do našeho světa, nečekejme ho na královských dvorech, u mocných a vlivných: To napovídá už jistá starozákonní „tradice“ (v uvozovkách). Totiž že příběh Izraele jako Božího lidu starých časů se nejednou láme u neplodných rodin a žen. Hospodin má zvláštní zálibu v tom, aby sestupoval do obyčejných problémů obyčejných lidí. A také velmi rád z těchto starostí malých poměrů vytváří ve svém čase velké věci. Vzpomeňme na neplodnou dvojici Sáry a Abrahama, z které povstane velký národ. Na zoufalou Chanu, které se narodí Samuel, soudce v době prvního království.

Ještě jednou: Jestli hledáš Pána a jeho moc a blízkost, nehledej ve Strakově akademii nebo na Pražském hradě. Nečekej, že Bůh k tobě či k nám přijde, až bude konečně přijat nějaký ten nový, důležitý zákon. Třeba zákon o financování církví či o povinném vyučování náboženství… Nečekej, že se Hospodin ukáže, když budeš listovat novinami nebo se dívat na zprávy. Mnohem spíše čekej v pokojíčku, když se budeš modlit za sebe nebo za druhé. Když se mu svěříš s nějakým problémem, těžkostí. Když budeš číst Písmo, když přijdeš na bohoslužby…

IV. U potřeby pokání a víry

Jaké bude poslání toho, který bude Vyvolenému připravovat cestu? Znovu citujme andělská slova: „Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový."

Ještě jinak řečeno: Jan bude poslední prorok. Vytvoří spojnici mezi časy staré a nové smlouvy. Podle vlastního názoru není hoden Mesiáši poskytnout ani tu nejmenší službu (Mt 3,11), podle Ježíše je však největším z lidí (L 7,28)

Mnohé obrátí k Pánu, protože bude prorocky působit „v duchu a moci Eliášově“. Pán je blízko! Blíže, než by sis pomyslel! Když Pán přichází do našeho světa, nepotřebuje, abychom mu připravili červený koberec, luxusní apartmá nebo superbezpečnou limuzínu. Má jiné priority. Když vyšle svého posla – hlasatele jeho příchodu, bude to prorok pokání. Očistěte svá srdce! Čiňte pokání a věřte Božímu vyvolenému.

V. Diferencovaně

Pak v našem oddílku nacházím jednu zvláštnost. Totiž: Všimněte si rozdílných reakcí na zdrženlivost Zacharjáše a Marie. (…) Na biblické hodině, při které jsme společně studovali tento text, to vyjádřila jedna sestra: „Vždyť toho tolik neřekl!“ Zdá se, že anděl je na Zacharjáše přísnější než na Marii. Společně jsme si nad tím lámali hlavy. Proč jednoho přísně napomene a druhého velmi pochválí? Nejrozumnější odpověď mi nabídl jiný účastník biblické hodiny: Anděl měl na oba jiné požadavky. Zacharjáš byl starší zkušený muž, kněz, znalec dějin Hospodinova působení. Naproti tomu byla Maria mladá a nezkušená dívka! Proto je anděl na Zacharjáše přísnější!

Pán je blízko! Blíže, než by sis pomyslel! Když Pán přichází do našeho světa, vidí do naší situace. Nenaloží úkol nad lidské síly.

Závěr: Na chvíli zmlkni a promysli, že Pán je blízko!

Nyní si dovolím shrnout náš dosavadní postup: Když Pán přichází, vybírá si sám vhodný čas. Potřebuje a hledá spolupracovníky. Jeho příchod nemá smysl vyhlížet na královských dvorech. Než se ukáže, je potřeba především v pokání vyčistit své srdce. Na každého naloží jen tolik, kolik unese.

A teď to poslední: Když Pán přichází do našeho světa, na chvíli zmlkni. Je přece potřeba to dobře rozmyslet a promyslet.

Totiž: I Zacharjáš musí oněmět. Devět měsíců nevypraví ani hlásku. Mlčí jako zařezaný. Kdy Zacharjáš znovu promluví? Četli jsme to z konce kapitoly. Promluví, když má potvrdit jméno syna: „Poslyš, Jane, tvá manželka říká zvláštní věc. Že prý se váš syn bude jmenovat Jan. To se přece nesluší, když se narodí syn tak váženému člověku jako jsi ty, aby nenesl tvé jméno!“ A právě v tu chvíli Zacharjáš promluví. Potvrdí Alžbětina slova: „Náš syn se bude jmenovat Jan. Anděl to říkal. A anděl má vždycky pravdu!“. A nejen to: Z jeho srdce a úst vytryskne chvalozpěv víry. Jakoby měl v devíti měsících ticha možnost prožít si později plně radost z očekávaného potomka.

Když Pán přichází do našeho světa, na chvíli zmlkni. Nemusí to být na tak dlouhou dobu jako u něj, ale přece. Na chvíli zmlkni. A pak zpívej se Zacharjášem: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka.“

Otče všemohoucí, předivný v své moci,

jenž jsi dal Syna nám, abys v lásce byl znám,

poslals na svět jeho,

tobě chvála z něho!


BIBLICKÁ ČTENÍ:

PÍSNĚ:

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)