Výběr kázání podle biblické knihy

Na této stránce si můžete vybrat vaši oblíbenou knihu ze Starého či Nového Zákona a zobrazit přehled všech kázání, jejichž základem je tato kniha.

Zpět na virtuální kazatelnu

Starý zákon Nový zákon
První Mojžíšova (9) Kazatel (3)
Druhá Mojžíšova (4) Píseň písní (2)
Třetí Mojžíšova (2) Izajáš (2)
Čtvrtá Mojžíšova (1) Jeremjáš (1)
Pátá Mojžíšova (7) Pláč
Jozue (2) Ezechiel
Soudců (1) Daniel
Rút Ozeáš
První Samuelova (1) Jóel
Druhá Samuelova (1) Ámos
První Královská (2) Abdijáš
Druhá Královská Jonáš
První Paralipomenon Micheáš
Druhá Paralipomenon Nahum
Ezdráš Abakuk
Nehemjáš Sofonjáš
Ester Ageus
Jób (2) Zachrjáš (2)
Žalmy (4) Malachiáš
Přísloví
Matouš (29) První list Petrův (1)
Marek (7) Druhý list Petrův
Lukáš (21) První list Janův (1)
Jan (6) Druhý list Janův
Skutky apoštolské (7) Třetí list Janův
Římanům (2) List Judův
První list Korintským (9) Zjevení Janovo (3)
Druhý list Korintským (2)
Galatským
Efezským (8)
Filipským (3)
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi (1)
Druhý list Timoteovi (1)
Titovi
Filemonovi
Židům (3)
List Jakubův (1)

Novinky

Jaro 2018

11. 4. 2018

Zdeněk připravil báječnou vycházku na Děvín. Při jarní brigádě jsme zvelebili hřiště a farní dvorek, 13. 5. 2018 pořádáme Koncert na podporu Domácího hospice Tabita a zveme vás i na další akce:

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška sboru Fusion 26. dubna 17:00 (čtvrtek)
  • Dětský klub se výjimečně NEKONÁ 27. dubna (pátek)
  • Bohoslužby 29. dubna 9:30 (neděle, 4. po Velikonocích)
  • Kruh seniorů 30. dubna 14:30 (pondělí)
  • Setkání dorostu (?) 30. dubna 18:00 (pondělí)