Výběr kázání podle biblické knihy

Na této stránce si můžete vybrat vaši oblíbenou knihu ze Starého či Nového Zákona a zobrazit přehled všech kázání, jejichž základem je tato kniha.

Zpět na virtuální kazatelnu

Starý zákon Nový zákon
První Mojžíšova (9) Kazatel (3)
Druhá Mojžíšova (3) Píseň písní (2)
Třetí Mojžíšova (2) Izajáš (2)
Čtvrtá Mojžíšova (1) Jeremjáš (1)
Pátá Mojžíšova (5) Pláč
Jozue (2) Ezechiel
Soudců (1) Daniel
Rút Ozeáš
První Samuelova Jóel
Druhá Samuelova (1) Ámos
První Královská (2) Abdijáš
Druhá Královská Jonáš
První Paralipomenon Micheáš
Druhá Paralipomenon Nahum
Ezdráš Abakuk
Nehemjáš Sofonjáš
Ester Ageus
Jób (2) Zachrjáš (2)
Žalmy (3) Malachiáš
Přísloví
Matouš (23) První list Petrův (1)
Marek (7) Druhý list Petrův
Lukáš (21) První list Janův (1)
Jan (6) Druhý list Janův
Skutky apoštolské (6) Třetí list Janův
Římanům (2) List Judův
První list Korintským (7) Zjevení Janovo (3)
Druhý list Korintským (2)
Galatským
Efezským (8)
Filipským (3)
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi (1)
Druhý list Timoteovi (1)
Titovi
Filemonovi
Židům (3)
List Jakubův (1)

Novinky

Manželské večery

21. 1. 2018Roman Mazur

Manželské i partnerské páry srdečně zveme na cyklus 8 setkání „Manželské večery“, kde se ve dvojicích pokusíme společně najít nové inspirace pro naše vztahy. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Kruh seniorů 22. ledna 14:30 (pondělí)
  • Setkání dorostu 22. ledna 18:00 (pondělí)
  • Základy křesťanské víry 4/6 25. ledna 8:30 (čtvrtek)
  • Klub rodičů s dětmi Libé Ňuňu 25. ledna 10:00 (čtvrtek)
  • Porada učitelů Nedělní školy 25. ledna 18:30 (čtvrtek)