Výběr kázání podle biblické knihy

Na této stránce si můžete vybrat vaši oblíbenou knihu ze Starého či Nového Zákona a zobrazit přehled všech kázání, jejichž základem je tato kniha.

Zpět na virtuální kazatelnu

Starý zákon Nový zákon
První Mojžíšova (9) Kazatel (3)
Druhá Mojžíšova (4) Píseň písní (2)
Třetí Mojžíšova (2) Izajáš (5)
Čtvrtá Mojžíšova (1) Jeremjáš (1)
Pátá Mojžíšova (7) Pláč
Jozue (2) Ezechiel
Soudců (1) Daniel
Rút Ozeáš
První Samuelova (1) Jóel
Druhá Samuelova (1) Ámos
První Královská (2) Abdijáš
Druhá Královská Jonáš
První Paralipomenon Micheáš
Druhá Paralipomenon Nahum
Ezdráš Abakuk
Nehemjáš Sofonjáš
Ester Ageus
Jób (2) Zachrjáš (2)
Žalmy (7) Malachiáš
Přísloví
Matouš (34) První list Petrův (1)
Marek (8) Druhý list Petrův
Lukáš (22) První list Janův (1)
Jan (6) Druhý list Janův
Skutky apoštolské (7) Třetí list Janův
Římanům (2) List Judův
První list Korintským (10) Zjevení Janovo (3)
Druhý list Korintským (2)
Galatským
Efezským (9)
Filipským (3)
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi (1)
Druhý list Timoteovi (3)
Titovi
Filemonovi
Židům (3)
List Jakubův (1)

Novinky

Podzimní minikurz "Základy křesťanské víry"

28. 9. 2018Roman Mazur

Jaký je Bůh podle Bible? Proč je postava Ježíše z Nazareta určující pro duchovní život miliónů lidí i na počátku 21. století? Jak dnes praktikovat křesťanskou duchovní cestu? Na tyto a podobné otázky odpovídá šestidílný minikurz, který nabízíme především novým zájemcům o křesťanství od středy 17. října. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 19. října 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 21. října 9:30 (neděle, 21. po Trojici)
  • Slavnostní uvedení nových kazatelů v Ústí nad Labem 21. října 15:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 22. října 14:30 (pondělí)
  • Dorost 22. října 18:00 (pondělí)