Výběr kázání podle biblické knihy

Na této stránce si můžete vybrat vaši oblíbenou knihu ze Starého či Nového Zákona a zobrazit přehled všech kázání, jejichž základem je tato kniha.

Zpět na virtuální kazatelnu

Starý zákon Nový zákon
První Mojžíšova (9) Kazatel (3)
Druhá Mojžíšova (4) Píseň písní (2)
Třetí Mojžíšova (2) Izajáš (4)
Čtvrtá Mojžíšova (1) Jeremjáš (1)
Pátá Mojžíšova (7) Pláč
Jozue (2) Ezechiel
Soudců (1) Daniel
Rút Ozeáš
První Samuelova (1) Jóel
Druhá Samuelova (1) Ámos
První Královská (2) Abdijáš
Druhá Královská Jonáš
První Paralipomenon Micheáš
Druhá Paralipomenon Nahum
Ezdráš Abakuk
Nehemjáš Sofonjáš
Ester Ageus
Jób (2) Zachrjáš (2)
Žalmy (6) Malachiáš
Přísloví
Matouš (30) První list Petrův (1)
Marek (7) Druhý list Petrův
Lukáš (22) První list Janův (1)
Jan (6) Druhý list Janův
Skutky apoštolské (7) Třetí list Janův
Římanům (2) List Judův
První list Korintským (9) Zjevení Janovo (3)
Druhý list Korintským (2)
Galatským
Efezským (9)
Filipským (3)
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi (1)
Druhý list Timoteovi (2)
Titovi
Filemonovi
Židům (3)
List Jakubův (1)

Novinky

Před prázninová zahradní party

18. 6. 2018

V neděli 24. června proběhnou křtiny malého chlapečka a také velká zahradní party! Po bohoslužbách zůstaneme na farním dvorku a užijeme si společné odpoledne před tím, než se všichni rozprchneme na prázdniny :-) Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!

Nejbližší akce sboru

  • Rodinné bohoslužby k zakončení školního roku se křtem dítěte 24. června 9:30 (neděle, 4. po Trojici)
  • Večer pro sborové spolupracovníky 27. června 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 1. července 9:30 (neděle, 5. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 4. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 8. července 9:30 (neděle, 6. po Trojici)