Výběr kázání podle biblické knihy

Na této stránce si můžete vybrat vaši oblíbenou knihu ze Starého či Nového Zákona a zobrazit přehled všech kázání, jejichž základem je tato kniha.

Zpět na virtuální kazatelnu

Starý zákon Nový zákon
První Mojžíšova (11) Kazatel (3)
Druhá Mojžíšova (4) Píseň písní (2)
Třetí Mojžíšova (2) Izajáš (5)
Čtvrtá Mojžíšova (1) Jeremjáš (1)
Pátá Mojžíšova (8) Pláč
Jozue (2) Ezechiel
Soudců (1) Daniel
Rút Ozeáš
První Samuelova (1) Jóel
Druhá Samuelova (1) Ámos
První Královská (2) Abdijáš
Druhá Královská Jonáš
První Paralipomenon Micheáš
Druhá Paralipomenon Nahum
Ezdráš Abakuk
Nehemjáš Sofonjáš
Ester Ageus
Jób (2) Zachrjáš (2)
Žalmy (7) Malachiáš
Přísloví
Matouš (34) První list Petrův (1)
Marek (8) Druhý list Petrův
Lukáš (22) První list Janův (1)
Jan (6) Druhý list Janův
Skutky apoštolské (7) Třetí list Janův
Římanům (3) List Judův
První list Korintským (10) Zjevení Janovo (3)
Druhý list Korintským (3)
Galatským
Efezským (9)
Filipským (3)
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi (2)
Druhý list Timoteovi (3)
Titovi
Filemonovi
Židům (3)
List Jakubův (1)

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)