Biblická latrína

Pátá Mojžíšova 23, 13–15 Ondřej Stehlík

Kolík na zahrabávání lejn, a přitom jaká slavná zbraň, jaký slavný biblický instrument! Neprávem přehlížený všemi, i biblickými teology.

Tedy nejprve kolík – zbraň. Ano, v Zákoně, v nejdůležitější části Starého zákona, v páté knize Mojžíšově, v knize Deuteronomium je řečeno jako pravidlo pro svatou válku: Kromě zbraně budeš mít také kolík na zahrabávání lejn.

Však tento kolík může být sám o sobě smrtící zbraní, jak se mohl přesvědčit i kanaánský vojevůdce Sísera. Ten utlačoval a pronásledoval Boží lid. Soudce Bárak a prorokyně Debóra proti němu podle jedné legendy Knihy soudců bojovali pod horou Tábor. Bárak porazil vojsko, ale nezvítězil nad Síserou. Slávu z jeho porážky si odnesla statečná Jáel, žena Cheberova. Sísera totiž z boje uprchl. Na svém útěku se ukryl do stanu této ženy. Ona jej napojila, uložila k spánku a když usnul, vzala stanový kolík, do druhé ruky kladivo a vrazila mu kolík do spánku, až pronikl do země. Potupnou smrtí zemřel Sísera, z rukou ženy, sprovozen ze světa jako lidský výkal.

Kolík ale nemusí být přímo zbraní, a přeci může vyhrát nebo přesněji prohrát válku. V dějinách byste našli jistě mnoho příkladů. My si uvedeme jeden biblický. Někdy okolo roku 685 před naším letopočtem vytáhl asyrský král Sancheríb na trestnou výpravu proti palestinským královstvím, hlavně proti judskému králi. Vytáhl s mohutnou armádou. Jedno město po druhém se před ním otvíralo bez boje. A stejně nakonec tento asyrský velkokrál z Palestiny odtáhl s nepořízenou. Neprohrál jednu jedinou bitvu, a přeci utekl. Utekl zpátky do Ninive a jako neúspěšný král na dně sil byl nakonec zabit svými vlastními syny.

Bible nám o tom dopodrobna vypráví v Druhé knize královské a doslova stejně i v proroctví Izaiášově. Sancheríb táhl Judskem, podmaňoval si jedno město po druhém. Dobýval Lakíš A už se chystal na Jeruzalém, dokonce se již na jeho obhájce vytahoval a posmíval se jim i jejich Bohu, Hospodinu. Snažil se je přemluvit, aby se vzdali bez boje. Nevzdali se, zato Sancheríb odtáhl, aniž vystřelil na město jediný šíp. Ze dne na den pomřela v jeho vojenském táboře značná část jeho vojska. Biblické svědectví mluví o Hospodinovu andělu, který to způsobil. Ano, byl to posel úplavice, nebo tyfu, nebo cholery či kdovíjaké jiné nakažlivé nemoci, byl to prostě posel epidemie.

Král Sancheríb shromáždil jistě mocnou armádu. Jeho vojáci měli zcela určitě výborné a ostře nabroušené zbraně. Ale asi si k nim zapomněli přibalit jeden obyčejný dřevěný kolík. Třebaže se s tím kolíkem přímo nebojuje, přeci ta armáda, která ho nemá ve výzbroji, může své jasné vítězství pokálet a prokálet, i kdyby byla sestavena jen ze samých bohatýrů.

Tak to byl kolík jako zbraň a nyní kolík jako nástroj svatosti. Ten kolík na exkrementy je zároveň kolíkem svatosti. Kolík mají mít Izraelci s sebou a mají ho užívat, aby udrželi svůj tábor svatý. Ten kolík je tedy nástrojem svatosti. Izraelský tábor má být svatý a to taky znamená čistý, tedy nepokakaný. Aby si Hospodin v izraelském táboře nepřipadal jako na nějakém dálničním odpočívadle v Čechách. Hospodin jistě ví, že lidé musí vykonávat potřebu, však nás taky takové sám stvořil, a tato biologická potřeba vyměšovat není v Písmu sama o sobě ničím špatným nebo dokonce hříšným. Velice však záleží na tom, jak se to děje.

Přemýšliví lidé ještě před ustavením sociologie jako samostatné vědní disciplíny věděli, že kulturní úroveň společnosti poznáte podle podoby veřejných záchodků. Kulturní úroveň toho kterého společenství lidí, třeba i rodiny, poznáte podle jejich záchodu. Nezáleží ani tak na tom, jak je toaleta technicky vybavena, hlavně záleží na tom, jak je čistá. Může vám to připadat směšné, ale je to jedna z možností sociologického i antropologického průzkumu. Ze sociálních zařízení můžete odečítat nejen, jak je společnost vyspělá, ale také, jak si váží sebe sama. Ba jak si váží svého životního prostředí.

V primitivních podmínkách pouštních táborů mají mít Izraelci aspoň ten kolík, který je zároveň nástrojem svatosti, jak už jsme si řekli. Hned je jasné, že se svatost netýká jenom našich nábožných citů a vznětů. Svatost člověka nespočívá pouze a jedině ve stavech a pochodech lidské duše. Svatost lidí a lidských společenství není podle Hospodinova zákona ani záležitost úzce náboženská. Kolík na exkrementy jako nástroj k udržování svatosti tábora Božího lidu dosvědčuje, že biblická svatost je spojena i s tělesnou čistotou, s udržováním hygieny. Svatost, pravá biblická svatost, objímá celý život a zasahuje každý koutek lidského jednání, i ten koutek snad nejméně veřejný, třebaže každodenní.

Záchodový kolík jako nástroj svatosti nám ale říká ještě něco daleko důležitějšího. Svatost před Boží tváří, svatost a čistota v Božím pohledu je opak sobectví. Ten kolík totiž neslouží mně, mně samotnému, třebaže já ho užívám. Mne samotného mé vlastní exkrementy většinou neohrožují. Zahrabávám je kvůli ostatním. Kolíku užívám kvůli ostatním obyvatelům tábora, nebo kvůli těm, co sem přijdou po nás. Dřevěný kolík z knihy Deuteronomium je nástrojem svatosti, ale také jedním z prvních nástrojů odpovědného přístupu k ostatním lidem i k celému životnímu prostředí. Ten kolík nás učí vážit si sebe, vážit si sebe navzájem a vážit si i prostředí, ve kterém žijeme. Ten kolík zároveň spojuje odpovědný život ve světě, život nejzemitěji tělesný, s náboženským životem, s životem víry. Propojuje život ve svatosti, život víry a starost o životní prostředí – ekologii. Být čistý a svatý neznamená být čisťounký a vymydlený a být si toho vědom, ale především to znamená chovat se nesobecky, brát ohledy na druhé, chránit své bližní. Být ohleduplný a šetrný. Sám podstoupit nepohodlí, udělat práci navíc kvůli druhým, pro druhé.

V tomto smyslu bych také vykládal všechno to známé Ježíšovo porušování zákonů čistoty a svatosti. Ježíšovi protivníci vykládali svatost a čistotu sobecky, jako hodnotu o sobě a pro vlastní prospěch. Ježíš je provokoval. Věděl, že svatost a čistota se týká především našeho vztahu k druhým, svatost a čistota jsou spojeny s altruismem, připraveností k oběti. Sám to dokázal, ruce před jídlem si neumyl, zato se sám obětoval.

Církev to ale asi nepochopila, vzala si z toho jenom něco, co se hodilo lenosti a sobectví církevníků. Z obavy před sobeckým kupeckým záslužnictvím se z mnohých stali sobečtí lenoši. Křesťané se se starozákonními pravidly čistoty a svatosti vypořádali příliš rychle, příliš snadno a hlavně ke škodě své i ke škodě celé své kultury. Přitom jim jaksi uniklo, že Ježíš tato starozákonní pravidla neodmítl, Ježíš je svým životem a hlavně obětí na kříži dále radikalisoval. A když jsme u kříže, často se setkáte s tím, že teologové ve svých spisech i kázáních hledají za kdejakým dřevem ve Starém zákoně předobraz kříže. Kéž by se nám deuteronomistický kolík v podobě kříže, nebo kříž v podobě deuteronomistického kolíku stal živým symbolem odpovědné a obětavé víry pro nadcházející století. Jinak bychom mohli my všichni lidé, celá naše křesťanská civilisace by jinak mohla dopadnout jako to nevydařené Sancheríbovo tažení.

MODLITBA PO KÁZÁNÍ s vyznáním vin: Pane náš, ty víš, jak tvé slovo, tvá přikázání nepořádně posloucháme, jak si z nich s oblibou vybíráme. Nejraději se nimráme ve své duši, stále dokola si vynucujeme ujištění o spáse. Prosíme, odpusť nám.

Neradi pro sebe přijímáme závazek odpovědnosti k bližním, přeslýcháme tvůj závazek ohleduplnosti k prostředí a přírodě, ve které žijeme. Prosíme, odpusť nám.

Žijeme v odcizení, odcizení vzájemném, odcizení s prostředím, v odcizení s tebou. Prosíme, pomoz nám.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)