Chaoskampf na rybníku za humny

Lukáš 8, 22–25 Ondřej Stehlík

Kdo to jen je, že i větrům poroučí, ba i vodám, a poslouchají ho?

Kdo to jen je? Ptají se učedníci plni posvátné hrůzy a je to otázka vlastně řečnická.

Kdo by to byl? Bůh je to! Všichni to tenkrát tak museli chápat. Nad těmito živly, obzvlášť vzbouřenými, nad nimi vládnou jedině bohové. Však samo evangelijní vyprávění nám naznačuje dostatečně zřetelně, že na tuto otázku je jen jedna zcela evidentní odpověď. Vždyť ti, co se takto tážou, jsou sevřeni, zpraženi posvátnou hrůzou, děsem nábožným.

Žádný člověk neporučí větru, dešti. Pouze a jedině božstva tohle mohou, jedině bohové jsou toho schopni. Poroučet větrům může jenom bůh, a jenom ten nejmocnější bůh ovládne a zkrotí i to rozbouřené moře. V tom byla na celém tehdejším světě jednoznačná, uniformní shoda od věků.

Úplně první náznak příběhu o zkrocení a podmanění moře, o bohu, který krotí vlnobití, se zachoval na starém zlomku hliněné tabulky ze syrského města Mari. Ta zpráva je stará čtyři a půl tisíce let. O dva tisíce pět set let starší než náš příběh z evangelií. Čteme tam:

To je první literární zmínka, to je poprvé, kdy se tento motiv ukázal. A pak už se s takovými příběhy jakoby roztrhl pytel. Na celém Blízkém východě a nejen tam si snad každý národ vyprávěl o nějakém svém bohu, který zkrotil moře a jeho děsné přívaly. Na počátku světa, ještě před stvořením, nebyl svět, všude byl jen chaos děsivý jak rozbouřené moře, šerý a propastný kosmický oceán, mořstvo, které se vlnilo a bouřilo. Pak ale přišel ten který bůh a tyto síly a mocnosti chaosu porazil a zkrotil. Učinil přítrž běsům a počal tvořit řád. Stvořil svět, uspořádal jej, vtiskl mu svou vůli a vdechl do něj život. Chaos stejně jako moře vykázal do patřičných mezí. Stanovil mu pevné hranice. A tento bůh – vítěz nad chaosem sám nadále bdí nad svým stvořením. Stále ho střeží, a to je naděje pro všechny, pro celý svět. Ten, který zkrotil a porazil síly zmaru, je stálou zárukou, že se moře nevylije z břehů, že se chaos nezačne zas na světě rozmáhat, že nepřekročí hranice, které mu byly určeny.

V různých podobách se s tímto příběhem setkáte všude po světě. Plno mýtů tento příběh vypráví. Jednou je tím božstvem, které zkrotilo rozběsněné vody, Ninurta, jindy zase dobře známý kanaanský bůh Baal. K dokonalosti a skutečné majestátnosti přivedli tento příběh Babyloňané. Ti si vyprávěli o svém bohu Mardukovi a o tom, jak porazil bájnou vládkyni moře chaosu, bohyni Tiamat. I Izrael, i Boží lid takovéto příběhy znal a samozřejmě si je také vyprávěl. Byly součástí jeho světa, tak, jako je nám vlastní vyprávění o oběžnicích slunce nebo geologických vrásněních. Také v Bibli, ve Starém zákoně se o zkrocení moře chaosu vypráví, třeba v žalmech. Boží svědek Hospodinu zpívá:

Nejen staré pohanské mythologie, ale i Bible, Starý zákon nám pomáhá jednoznačně odpovědět na otázku dnešního evangelijního příběhu. Ten legendární příběh nám zvěstuje, že v Ježíši k nám přichází Bůh, sám Hospodin.

Kdo to jen je, že i větrům poroučí, ba i vodám, a poslouchají ho? Tedy: kdo by to byl? Bůh je to! To jsme ale zatím odpověděli jen na první, řečnickou část té otázky. Odpověď na ni byla od samého počátku vlastně nasnadě. My se ale musíme ptát dále. Je zde daleko důležitější dotaz. Je-li to Bůh, který k nám v Ježíši přichází, potom kteraký je to Bůh z těch mnoha bohů, kteří moře zkrotili a krotí. Jaký je to Bůh, jak jedná, co to znamená?

Všichni ti bohové a božstva, o kterých jsme si vyprávěli, krotili, poutali a svazovali světová mořstva, zakládali svět, chránili jej před chaosem, vysoušeli řeky, tříštili bájně hrůzné příšery. Tito vítězní bohové byli vzýváni především v čas boje, jejich vítězství nad chaosem probouzelo naději ve vlastní vítězství, rozdmýchávalo v lidech odhodlání bojovat a zvítězit. Lidé se k nim modlili, aby pomohli ve válce proti nepřátelům svojí božskou mocí, svojí silou, svými zbraněmi.

Jak je tomu v našem evangelijním příběhu? Žádná světová vodstva, žádné démonické síly chaosu krocené hned na počátku světa. Nikde nenajdete záblesk zbraně, ani vidu ani slechu po ideologii nenávisti. A ještě k tomu se to všechno odehrává na Galilejském jezeře při plavbě, která v Lukášově podání má nátěr alespoň zpočátku výletní.

Jen si to představte, příběh, který lidé důvěrně znali a stále si jej opakovali v těch nejvznosnějších souvislostech. Jen si to představte, slavný modelový příběh celosvětového významu. A on je zde přenesen na Galilejské jezero. Uznejte, působí to přinejmenším humorně, světodějné krocení sil chaosu na rybníku za humny.

Buď je to parodie, anebo…, anebo je to zvěstný záměr. Tento Bůh, Bůh v Ježíši sestupuje k nám. Nepotýká se s nadsvětnými silami zmaru, které jsou vlastně mimo jakoukoli naši představivost. Tento Bůh sestupuje na naši lidskou úroveň a zastává se nás. Zachraňuje nás nikoli kdesi v nadoblačných sférách a neskutečných měřítcích, ale uprostřed našich všedních dní, uprostřed našich každodenních problémů a strachů. Nepotýká se jen s globálními katastrofami, přichází právě i za jedinci. Vždyť i slunný výlet na druhou stranu jezera se může změnit v katastrofu, která může v mžiku zvrtnout život člověka. Tohle není bůh, který vládne všemu světu bez ohledu na lidské červíčky, tohle je Bůh, který chce vládnout všemu světu tím, že se ujme, zasadí a spasí jednotlivé drobné lidičky. I uprostřed našich svízelů a strastí, které nám hrozí katastrofami, právě tehdy a tam je s námi tento Bůh a my jej smíme prosit o záchranu, obracet se na něj se svými tísněmi. Má moc a sílu světovládného božstva, ale je připraven zachránit nás jednotlivé človíčky. Není krvežíznivý a jeho náboženství nemá být zástěrkou jakékoli agrese. Jediná krev, která poteče, bude ta jeho. V tom všem je jiný než všechna a všelijaká božstva. Hospodin v Ježíši Kristu je osobní, blízký, obětuje se za nás, chce nám pomáhat.

MODLITBA PO KÁZÁNÍ: Hospodine, Bože náš, děkujeme ti, že v Ježíši Kristu jsi rozdrtil, podupal a zkrotil síly zmaru, smrti, a to před našimi zraky na rybníku u nás za humny. Děkujeme ti, že tak nepřestáváš činit, děkujeme ti, že ti na nás záleží. Amen.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)