Co vidíš, Jeremjáši? Hledík, Pane, květ hledíku.

Jeremjáš 1, 11–19 Roman Mazur

Kázání z volného cyklu „Lekce statečného Jeremjáše“, který zahrnoval kázání na vybrané texty Jeremjášova proroctví.

Úvod

Rád bych vám řekl o své první lásce. Ne, netěšte se na žádné líčení prvních zamilovaných studentských vztahů. Mou první láskou mezi biblickými knihami je Jeremjášovo proroctví. Osobní obrácení k Bohu jsem prožil v časech studia střední školy. A jen o několik měsíců později se mi dostala do rukou kniha Franze Werfela „Jeremjáš: Slyšte hlas“. Ta kniha naprosto jedinečným způsobem přibližuje osud starověkého biblického proroka. Zaujala mne, přímo strhla. Byl bych rád, kdybych svými kázáními na vybrané jeremjášovské texty alespoň maličko strhnul i vás.

I. Mandlovník a hledík

Klíčový úsek dnešního čtení pro nás není hned srozumitelný: „Co vidíš, Jeremjáši?“ Odpověděl jsem: „Mandloňový prut.“ Hospodin mi řekl: „Viděl jsi dobře. Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo.“ Jak spolu souvisí mandloňový prut a to, že Hospodin bdí nad svým slovem? Napoví nám až pohled do originálního hebrejského textu. Slova „mandlovník“ a „bdím“ zní v hebrejštině skoro stejně. Jde tedy o slovní hříčku: „Co vidíš, Jeremjáši?“ „Mandloňový prut – šákéd.“ „Viděl jsi dobře. Bdím – šókéd – nad svým slovem…“

Na čtvrteční biblické hodině jsme dali dohromady volný překlad, který zachovává tuto slovní hříčku v češtině. Předtím jsem však musel být poučen, že existuje květina, které se česky říká hledík. Je to květina s květy – zvonečky – různých barev. Tedy: Kdyby byl prorok Jeremjáš Čechem, mluvil by k němu Hospodin možná takto: „Co vidíš, Jeremjáši?“ Odpověděl jsem: „Hledík. Květ hledíku.“ Hospodin mi řekl: „Viděl jsi dobře. Hledím si svého slova, aby se uskutečnilo.“

II. Slovo plné energie

Pro starověkého člověka nebylo slovo nikdy „jen slovem“. Každé slovo bylo nabito nějakou energií, pozitivní nebo negativní, která mohla zasáhnout do běhu světa. Proto např. mělo pro starověkého člověka velký význam slovo požehnání nebo zlořečení.

My žijeme v době inflace slov. Nemůžeme si být jisti, že za slovy, která kolem nás zní, je nějaký skutečný obsah. Předvolební sliby jsou asi nejkřiklavější ukázkou časté prázdnoty dnešních slov. Už když jsou vysloveny, dotyčný ví, že je nebude moci uskutečnit. Přesto i my si uvědomujeme obrovskou sílu slova. Skutečně vážně míněné slovo může pohladit, polaskat, povzbudit, pozvednout… Ale také popíchnout, rozhněvat, srazit, zranit nebo dokonce zabít!

Jestliže lidské slovo má často úžasnou moc a vliv, jistě to platí mnohem více o tom, co vysloví Bůh. Jeho slovo navíc až do dnešních dnů nepodléhá inflaci jako to moderní lidské. Když Bůh něco řekne, je to stejné, jako by se to stalo. Stojí si za svým slovem. Hledí si svého slova. Vzpomeňme na biblické svědectví o původu světa: Hospodin jen mluví. I řekl Bůh: „Buď světlo.“ A bylo světlo. Řekl, a bylo.

„Co vidíš, Jeremjáši?“ „Hledík. Květ hledíku.“ „Vidíš dobře. Hledím si svého slova, aby se uskutečnilo.“

III. Očistou k novému začátku

Jako prorok působil Jeremjáš v nejhorších časech Izraele. Svou zvěstí doprovodil vlastní národ k největší tragédii jeho starověkých dějin – k pádu Jeruzaléma (-586) a odvedení do babylónského exilu. O tom vypovídá druhý obraz z našeho dnešního čtení: Jeremjáš vidí hrnec, obrácený k Izraeli od severu. Brzy překypí a opaří celou zemi. Obrazy blížící se zkázy jsou u Jeremjáše často neuvěřitelně drastické. Přijde na nás taková hrůza, říká svému lidu, že matky budou v naprostém zoufalství pojídat své děti!

Proč Bůh posílá svým věřícím takové slovo? Je snad sadistou, který se rád dívá na lidské utrpení? V žádném případě! Bůh posílá své slovo soudu, protože Izrael sešel na scestí. Hospodin mnoho let, mnoho desítek let, možná stovky let napomíná, povzbuzuje, připomíná… Izrael však neslyší. Šlape po bohatství, kterého se mu od Hospodina dostává. Místo živého skutečného Boha uctívá falešné modly, bůžky úrody a plodnosti. Dokonce i vlastní děti jim přináší v oběti, což je Hospodinem striktně zakázáno! Hospodin už nevidí jinou možnost, jak je odvrátit od těchto zlých věcí. Proto dopustí, aby cizí národy pošlapaly Izrael.

Dovolte mi zde přirovnání. Představme si na chvíli sebe jako rodiče dětí, které berou tvrdé drogy. Nejprve napomínáme, vysvětlujeme, apelujeme, motivujeme, zakazujeme… Pokud se ovšem situace dál a dál zhoršuje, nakonec nám zbude jediné. I odborníci nám to poradí: Sbalte mu kufr, postavte ho před dveře! Už nemůžete žít spolu! V této zoufalé situaci je to ten největší čin lásky, jaký můžeme jako rodiče udělat. Nechat padnout své milované dítě až na úplné dno, protože tam si možná uvědomí, že jen sám se může rozhodnout pro nový začátek.

Proto Bůh vyhlašuje prostřednictvím Jeremjáše tak drastické slovo soudu. Má to být soud k nápravě. Soud k nové milosti. Nová šance. Nový začátek. V Bibli má soud hlubší význam, než jen jako klepnutí přes prsty, trest za chyby či viny. Jde o nejhlubší nápravu vztahů. Soudí-li Bůh, osvětluje nejprve skutečný stav věci (Jeremjášovo zvěstování!) – a následně prosazuje nápravu, rehabilitaci, obnovu porušeného. Tak je soud začátkem něčeho nového. Očištěním k novému počátku.

Srov. ninivský příběh. I tam znělo slovo soudu. Lidé však poslechli, a zkáza nepřišla. Ne že by Hospodin nemyslel své slovo soudu vážně! Jeho nejhlubším záměrem však nebylo zničit Ninive, ale přivést ho na správnou cestu. Když lidé poslechli, Hospodin své slovo soudu, kterého si hleděl, povolal zpět.

Izraelci ovšem Jeremjáše neposlechnou. Slovo strašlivého soudu se naplní, protože Hospodin nespí ani nedříme a hledí si svého slova. Je stále připraven je uskutečnit a prosadit, aby se k němu nenavrátilo s prázdnou, nýbrž naplnilo, co je jeho úkolem.

„Co vidíš, Jeremjáši?“ „Hledík. Květ hledíku.“ „Vidíš dobře. Hledím si svého slova, aby se uskutečnilo.“

IV. Přepásej se na cestu!

V posledním odstavci dnešního čtení je Jeremjáš vyzván k přepásání: „Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal.“ Přepásání je zde symbolem pro odhodlání vyrazit na cestu, často nezajištěnou a nebezpečnou. Prorok má před sebou přetěžký úkol. Bude zvěstovat soud a zkázu. Je proto potřeba, aby se připravil na těžkosti a boje. Přicházejí totiž rozkazy, jejichž naplnění bude nad běžné lidské síly. Proti komu všemu bude Jeremjáš stát? Proti všem… (srov. text: králové, velmožové, kněží, prostý lid…) Skutečně se to takto stane. Jen jednotlivci ze všech skupin Jeremjáše podpoří. Ovšem: Kdo se však bojí Boha, nemusí se bát lidí. Hospodin nenaloží vše na bedra svého proroka, sám jeho břímě bude nadlehčovat.

I jako křesťané dnes nejsme ničím jiným než svědky Božího slova, Božího hlasu. I my máme v něčem podobný úkol jako Jeremjáš – zvěstovat Boží soud nad hříchem i nabídku spásy hříšníkům. Naštěstí naše boje nejsou tak těžké jako Jeremjášovy. Nestojíme sami „proti všem“. Přece však i nás může někdy potkat nesouhlas, odpor či výsměch, když se slovy i skutky přiznáme k Božímu slovu. Opásejme si bedra! I naše břímě je přece nadlehčováno samotným Bohem. On stojí vedle nás a povzbuzuje: „Neboj se, jsem s tebou!“

„Co vidíš, Jeremjáši?“ „Hledík. Květ hledíku.“ „Vidíš dobře. Hledím si svého slova, aby se uskutečnilo.“

Závěr

Co říci nakonec? V našem světě už zaznělo klíčové Boží Slovo. V Ježíši Kristu. On je Božím Slovem, které se stalo tělem. Na jeho životě, smrti i zmrtvýchvstání Bůh ukázal své nejhlubší záměry. Jak se píše v jednom novozákonním dopise: „Boží Syn Ježíš Kristus, kterého zvěstujeme, nebyl zároveň ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm jest jasné ‚Ano‘! Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘.“ Amen.

Bože, náš Otče, chválíme tě za tvou věrnost. Že si hledíš svého slova soudu i milosti. Nejvíce toho, které jsi vyřkl v Ježíši Kristu! Amen.


BIBLICKÁ ČTENÍ:

PÍSNĚ:

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)