Jákobův zápas s Tajemným

První Mojžíšova 32, 23–33 Roman Mazur

Kázání z volného cyklu "Obtížné oddíly Mojžíšových knih", který zahrnoval tři kázání na texty z biblické knihy Genesis

Úvod

Největší záhadou vyprávění o události u potoka Jabok je samozřejmě otázka identity onoho Tajemného, který zápasí s Jákobem. „Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil…“, řekne vypravěč. A nejen v úvodu, ale i v následujícím toku příběhu si dá velký pozor na to, aby jeho jméno nevyslovil.

I. Jákobovy životní zápasy

Hlavním motivem Jákobova života, jak je popsán v knize Genesis, je zápas. Neustále se s někým strká, zápasí. Jestli by se o někom dalo říci, že jeho život je boj, pak o Jákobovi. Začíná to již strkanicí Jákoba a Ezaua – dvojčat – v lůně matky. Pokračuje to tím, jak Jákob na Ezauovi získá právo prvorozeného syna. A podobně Jákobovou lží na Izákovi, svém otci, který mu žehná v domnění, že jde o Ezaua. Důsledkem je útěk z domova. Další boje Jákoba čekají v babylonském Cháranu. Jakoby měl Jákob za všechny své lži dvojnásobně zaplatit. Tentokrát to schytává on. Za tvrdou a dlouhou službu je podváděn a klamán. Známe tu tragikomickou příhodu, kdy Lában podstrčí o svatební noci Jákobovi do postele jinou svou dceru, než o kterou Jákob stojí… Nebo jak byl Lában vychytralý vůči Jákobovi kolem zvířat. Ještě později bude Jákob dlouhá léta klamán svými syny: Že prý Josefa roztrhala divá zvěř!

Jákob je zde reprezentantem všech, kdo jdou cestou víry. Přímo i nepřímo. Přímo jménem, které obdrží. Celé dějiny národa Izraele i církve jako nového Izraele se od něj odvozují. Nepřímo jako bojovníka se životem. Každý to známe už z rodiny, a pak ze školy, z práce, z podnikání i politiky. Každý se snaží dokázat, že právě on je chytřejší, silnější, bohatší, zajímavější než někdo jiný. Život je boj!

Ano – celý Jákobův příběh je jeden velký boj. Ale ten největší a klíčový boj ho čeká v temnotě u potoka Jabok. Stejně jako v našem minulém příběhu (Hospodin zkouší Abrahama) musí i zde hlavní hrdina zůstat sám. Ostatní se od něj oddělí. Jákob zde bude sám samotinký zápolit s tajemným bojovníkem, jehož jméno nemá být vysloveno.

II. Předivný boj u Jaboku

Boj, který ho čeká je naprosto předivný. Předivný je tajemný sok, ale i způsob zápasu. A nejpředivnější je jeho výsledek.

Na jedné straně se zdá, že Tajemný Jákobovi podléhá. Jákob ho přidrží se slovy: Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!

Ale zároveň platí, že vítězem je Tajemný. Přinutí Jákoba říci pravdu o svém životě. Neprozradí mu své jméno, naopak mu se vší svrchovaností jeho jméno mění. Obojí je pro kulturu, ve které Starý zákon vznikl, jasným znamením vyvýšenosti. A navíc ho poraní na kyčelním kloubu. Podle hebrejského originálu jen letmým dotykem!

Tak kdo je vítězem v tomto předivném boji? Oba a nikdo! Jako by se Tajemný na chvíli ponížil, aby ho Jákob mohl přemoci. Velikost majestátu Tajemného spočívá v tom, že ač velký, sestupuje do našich malých životů. A nechá nás se sebou bojovat!

III. Zápas o obrácení

V čem tkví podstata Jákobova zápasu? Mám za to, že především ve dvou skutečnostech. O první nám něco prozradí jiné místo Písma. Prorok Ozeáš shrnuje Jákobovu životní cestu takto: „Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem, ale v mužném věku zápasil jako kníže… Plakal a prosil o smilování.“ (Oz 12,4–5)

„Plakal a prosil o smilování,“ říká Písmo. Již podle dřívějšího líčení dostal Jákob tento pokyn: „Obrať se do své země a do svého rodiště.“ (podle hebr. orginálu, Gn 32,10) Přičemž pojem obrácení zde může mít velmi hluboký význam životní proměny. Obrátí se Jákob? Přímo v našem líčení je Jákobovo pokání a obrácení poněkud ukryto. Ovšem přece: Když si dáme práci, objevíme ho. Když Jákob na otázku Tajemného pronesl nahlas své jméno, jakoby tím přečetl svůj vlastní neslavný životopis. Vždyť Jákob znamená v hebrejštině podvodník, křivák. Přiznal na sebe všechno, čím si pokazil a zkomplikoval život. Neříká, že je úspěšný muž, který má majetek a velikou rodinu. Nevypočítává, čeho všeho dosáhl. Přiznává, že jeho cesta nebyla poctivá: Jsem Jákob, ten, co tolikrát zakop. Jsem podvodník a lhář. Bože, ty víš, že nemám vůbec nic – jen strach z bratra a naději v tvou pomoc.

Na druhý den má totiž Jákob sklízet ovoce své dřívější podlosti a úskočnosti. Na Jákoba zde čekají důsledky starých vin. I to mu možná pomůže k obrácení. Dokud si člověk neprojde podobnou zkušeností a úzkostí, žije se mu možná lehčeji, ale dřív nebo později každý z nás takovou jákobovskou noc prožije.

Jákob neboli Izrael jako reprezentant nás všech není žádný zářný příklad. V postavě Jákoba – Izraele hleděl a hledí Boží lid do tváře sobě samému a tiše vyznává: My nejsme o nic lepší než jiní. Naštěstí se mu do cesty staví Tajemný. Tajemný jako ten, před kterým se člověk obrací na novou životní cestu.

IV. Zápas o požehnání

Vedle obrácení je zde ještě druhý hlavní motiv. Motiv požehnání. Jákob o něj usiluje: „Nepustím tě, dokud…“ Tak končí první polovina líčení zápasu. Nakonec ho skutečně obdrží. Tím končí druhá část příběhu. Tajemný by se tedy mohl jmenovat „Žehnající“.

Izrael – Boží lid – přijímá svou identitu tím, že je po svém obrácení požehnán Jménem Tajemného, které se nesmí vyslovit. Jákob je nadvakrát požehnán: Novým jménem Izrael. Už ne Úskočný, ale zápasí Bůh. Ale také kulháním. Jákob nevstoupí do zaslíbené země, vstříc Ezauovi, krokem vitálního muže, plného síly, nýbrž krokem kulhavým, raněný požehnáním. Jákob vyhrává požehnání, ovšem takové, že od nynějška ví, že za něj zápasí Bůh. Požehnaný je v Bibli ten člověk, při kterém samotný Bůh zápasí o prospěch svého díla ve světě.

Nejvyšší bude skrze Jákoba a jeho potomky žehnat a pomáhat celému světu. Jákob se od této chvíle nebude mít lépe, ale bude mít jistotu, že jeho život není marný. Už nebude muset s nikým zápasit o místo na slunci. Skrze jeho život bude Nejvyšší jednat a zápasit v tomto světě, jak to slíbil již Abrahamovi.

Zde si dovolím malý komentář k áronskému požehnání, které často užívám při našich bohoslužbách: „(Požehnáním) vložíš jména na syny Izraele, a já je požehnám.“ (Nu 6,27) Požehnání je rozprostření silového pole Hospodinova působení kolem nás. Jsem blízko Bohu a on blízko mne.

V. Vítězný boj

Jákob dostává od Tajemného vysvědčení: „V tomto zápase jsi obstál!“ Tento příběh je vrcholem jákobovského cyklu vyprávění: Jákobova dlouhá a složitá cesta je zde záhadným Tajemným zhodnocena jako úspěšný „zápas s Bohem i lidmi“. Jákob, již s novým jménem „zápasí Bůh“, vyhrává v obrácení a požehnání již definitivně své místo v abrahamovské linii.

Závěr: Znamení Tajemného

Největší záhadou vyprávění o události u potoka Jabokje samozřejmě otázka identity onoho Tajemného, který zápasí s Jákobem. Kdo byl ten, se kterým Jákob zápasil o obrácení a požehnání? Ani na závěr kázání ode mne neuslyšíte jeho výslovné pojmenování. Nevyslovím jeho jméno, ale jsem si jistý, že ho znáte! Vždyť s ním přece podobně zápasíme i my!

My všichni jsme byli u Jaboku a bojovali. O obrácení a požehnání. Izraelci nejedli při hostinách šlachu od kyčelního kloubu jako zpřítomnění Jákobova zápasu. My dnes naše kaple, modlitebny a domácnosti ozdobujeme jiným znamením téhož Tajemného. Přesněji řečeno: Znamením obětí syna Tajemného. Znamením kříže. Kristův kříž je ta jizva, kterou nám – tak jako Jákobovi – nikdo neodpáře. Nejsme o nic lepší než druzí lidé, ale tak jako Jákob jsme poznali, jak podivuhodná je Boží milost a proto se toho kříže pevně držíme a doufáme, že nebudeme zahanbeni.

Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou.

To je ten, který o mně ví, který je na mě laskavý,

je stále nade mnou.

(…)

Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát.

To je ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý,

který mě má tak rád.


BIBLICKÁ ČTENÍ:

PÍSNĚ:

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)