Kniha života (pohřební)

Žalmy 139, 16; Zjevení Janovo 5, 1–7 Roman Mazur

Kázání pronesené na jednom z pohřbů v roce 2010

Úvod

Vážení pozůstalí, jsem upřímně rád, že jsem se s Vaši milou X. stihnul i v relativně krátké době, kdy jsem zde farářem, seznámit. Přicházet na bohoslužby nemohla až v posledních měsících, před tím jsme se asi dva roky pravidelně vídali, např. i na svatbě X. a X., kterou jsem mohl prožít společně s Vámi v Jablonci.

Když jsem přemýšlel nad tím, jakým biblickým slovem ji dnes vyprovodit a vás se pokusit potěšit, napadl mě motiv knihy. S knihami přece paní X. pracovala velmi ráda, knihy provázejí nastálo život celé Vaší širší rodiny.

I. Kniha jako metafora

Ve starých časech, kdy vznikaly jednotlivé spisy Bible, byly knihy samozřejmě mnohem vzácnější než dnes. Měly tehdy podobu svitků a nebyly pro běžného člověka vůbec tak obvyklé jako dnes. Přesto jsou v Bibli výrazná a důležitá místa, které různé knihy zmiňují. A nejen to, kniha se už pro biblické autory stává často metaforou. Úděl jednotlivce nebo dokonce osud a historie celého světa jsou pak přirovnávány k zapsaným knihám.

II. Kniha pro Beránka a Lva

Text ze Zjevení Janova, který zazněl nejdříve, pracuje rovněž s obrazem knihy, přesněji řečeno s obrazem svitku. Zde se hovoří o osudu celého světa: „V pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi…“ V onom zapečetěném svitku je ukryto tajemství světových dějin: Odkud svět povstal, jaký je jeho nejhlubší smysl a cíl? A ona scéna je na chvíli smutná: „Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal…“ Pak se ovšem objeví řešení. Nebe lépe řečeno: Objeví se řešitel. Ten jediný, který je schopen onu knihu tajemství rozpečetit a začít číst. Zazní tedy povzbuzení: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“

A pak přichází Ježíš, Boží vyvolený, Boží Mesiáš. Vzápětí je v paradoxním obraze téměř jedním dechem nazván zároveň Beránkem, tím obětovaným, i Lvem, králem z Judy. Beránkem, protože neváhal z lásky k lidem obětovat vše, co měl, celý svůj život. A Lvem, protože tato obětavá láska se ukázala silná nade vše. Ani smrt nedokázala Krista udržet ve své moci. Boží silou ji přemohl, a smrt už dále dále nevládne ani nad ním, ani nad těmi, kdo se mu svěří. Jen tento jediný je hoden otevřít knihu osudu a dějin světa.

III. Kniha životní cesty

Druhý z dvojice biblických citátů, které jsem vybral, má ve svém vyznění naopak velmi osobní rozměr: „(Hospodine) Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.“ Jde o citát z 139. žalmu. Starověký zpěvák v něm chce vyzpívat svou důvěru v Boží laskavé doprovázení svého života. Hospodin, kterému svěřuji svou životní cestu, je mocný. Ve světě je jeho působení často skryté, přece však reálné – jedná, vede, doprovází, zachraňuje… Všechno stvořil a všechno zná. Nestojí přitom někde v dálce, vzdálený starostem nás, obyčejných smrtelníků. Naopak! Je u nás již pri našem narození a provází nás už nastálo, stojíme-li o to.

A právě v tomto kontextu svěření se Bohu pak žalmista vyzná: „Ty, Hospodine, přece znáš knihu mého života. Již od počátku, dodnes, a dočteš ji až do samotného konce. Věděl jsi o mně, když jsem byl teprve zárodkem v životě své matky. Čteš mé dny, jak přicházejí a nepřestaneš můj příběh sledovat až do poslední stránky!“

IV. První recenzenti

Už dávný latinský autor věděl, že (cituji) „Osud knihy záleží na tom, jak je přijata čtenářem.“ Přirovnáme-li život každého z nás ke knize, jejími prvními čtenáři jsou lidé, kteří nás obklopují. Prvními čtenáři knihy života sestry X. jste byli vy jako její nejbližší – rodina, sousedé, spolupracovníci, přátelé. Ale i další mohli v této knize číst: její čtenáři, diváci představení, která připravovala, a mnozí další. Stránku po stránce, kapitolu po kapitole jste mohli spoluprožívat její příběh.

Já sám jsem z něho vyčetl např. velkou otevřenost – ačkoli bylo její tělo v posledních letech již shrbeno, její duch zůstával přímý a otevřený. Nebo při přípravě těchto bohoslužeb jsem z knihy jejího života vyčetl odvahu a věrnost. V padesátých letech ji dokonce i představitelé církve radili, aby naoko z církve vystoupila, kvůli tomu, aby mohla dostudovat. Ona to odmítla. Podle mne to byla výborná kniha. Vy jste mohli číst ještě mnohem více.

V. Poslední recenzent

Tím rozhodujícím recenzentem knihy života Vaši milé však bude samozřejmě ještě někdo jiný – Hospodin Bůh. Dovolím si však předpokládat, že i jeho recenze bude přejná a pochvalná. Je totiž nesmírně laskavým čtenářem. Snáší přejně všelijaké naše zápletky, často i zlé nebo bizarní. Je ochoten laskavě snést všelijaké naše bloudění a hledání. Jen jedno neodpouští: Aroganci, pýchu, egoismus. Lidskou povýšenost vůči své Boží dobrotě, povýšenost vůči lidem, které dotyčnému pošle do cesty. O takové pýše jsem ovšem v knize života paní X. nečetl.

Závěr: Nebeská kniha života

A tak přicházíme nakonec ještě k třetí knize, která je zmíněna již ve spisech Bible. Jde o knihu života. V Božím království, v oné zvláštní tajuplné jiné Boží dimenzi, se prý vede jedna kniha – Kniha života. V ní jsou vedeny seznamy všech těch, kteří následovali onoho Božího Beránka a Lva v jednom, Ježíše Krista. A přesně pro tyto následovníky pak platí ona velká křesťanská naděje – že totiž smrt není koncem, temnotou beze světla, ale bránou do lepšího života. Mám naději hraničící s jistotou, že v této knize jméno paní X. stojí napsáno. A mám upřímnou touhu, aby v té knize nechyběla jména nikoho z nás. Amen.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)