Mythologická hádanka

Matouš 8, 18–20 Ondřej Stehlík

Jakub syn Alfeův seděl na břehu jezera, koukal se na Galilejské jezero. Ale neměl čas pozorovat vlnky, musel velmi rychle něco pochopit. Kousek od něj, u přístaviště vstupoval právě do lodi učitel Ježíš, rabbi Jošua a jeho žáci.

Jakub se mezi ně chtěl přidat. Ano, dokonce se už k učiteli Jošuovi přihlásil na studia. Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš. Právě tak se Jakub před více jak deseti lety, ještě jako mladík, hlásil ke svému předchozímu učiteli. Teď už byl vyučený, byl zákoník, mohl založit svou vlastní školu, shromáždit kolem sebe své vlastní žáky. Ale tady v Galileji potkal tohoto podivuhodného Ježíše. Nebyl o mnoho starší než on sám, ale úplně ho uhranul. Uhranul jej svým výkladem Zákona a Proroků. To bylo něco, co Jakub ještě nezažil, výklad velmi radikální a zároveň laskavý. Zrovna jako Jošuův vztah k lidem, však ten ho také uhranul. Vztah k obyčejným lidem země. Ostatní rabíni takovými lidmi nenápadně i dosti zřetelně pohrdají. Ježíš je má rád, z jeho pohledu je to vidět, z jeho doteků. Uzdravuje lidi láskou a přitom dovede být i velmi přísný.

Uhranul, uhranul Jakuba, a tak za ním přišel, aby se přihlásil mezi jeho žáky. Je to všelijaká sebranka, ti jeho učedníci, vzdělanců mezi nimi moc není, spíš rybáři a tak podobně. Ze vzdělaného zákoníka by Ježíš mohl mít radost. Učiteli, budu tě následovat, kamkoli půjdeš. A Jošua mu odpověděl, a právě v tom je ten háček. Odpověděl tajemně, odpověděl příslovím, odpověděl hádankou. Řekl:

Je to hezká věta, zajímavá průpovídka, kratičká, ale pěkná báseň. Co to ale znamená? Čekal přijetí – a místo toho hádanka! Znamená to snad souhlas? Anebo odmítnutí? Je to jako nějaká vstupní zkouška. Musím na to přijít, musím na to přijít rychle, dřív, než odplují na druhý břeh.

Lišky doupata a ptáci hnízda, syn člověka kam by sklonil hlavu. Co to zatroleně znamená? Kdyby nebyl věřící, řekl by hergot, aby si ulevil. Je to odmítnutí, je to varování, co to je? Snad varování, že putuje se svými žáky od místa k místu? Ale vždyť to každý ví, že Ježíš není ten typ učitele, který prožije celý život na jednom místě! Že by Ježíš upozorňoval na nadcházející pronásledování od mocných? Jakub jej už chvíli poslouchal a to by musel být skutečně nedovtipný, aby o tomto nebezpečí nevěděl. Právě proto říkal: budu tě následovat, KAMKOLI půjdeš. V Palestině přelomu letopočtu pronásledování kazatelů, proroků i rabínů prostě patří k věci, oni sami i jejich žáci občas platí za své učení a věrnost pronásledováním i životy.

Co to tedy znamená? Že by Jošua citoval lidové pořekadlo plné smutku nad bezútěšností lidského života? Jak budou později tvrdit někteří theologové, že podle tohoto pořekadla je člověku odepřena bezstarostná spokojenost přírodního tvora, kterému stačí ukojit tělesné potřeby; člověk oproti tomu hlavně touží po lásce, porozumění. Zní to libě, filosoficky, existenciálně, mudrlantsky, ale v Palestině přelomu letopočtu je to přitažené za vlasy. A hlavně, Jakub by přeci takové pořekadlo musel znát, někde by ho musel slyšet, někde číst, on ho ale nezná.

Tak tedy jinak: Co znamená v té Ježíšově hádance ten SYN ČLOVĚKA? Slavný titul, ale co znamená je také těžké hádat, nikdo to pořádně neví. Jasné je, že se tak občas Ježíš sám označuje. Co to ale znamená? Někteří říkají, že si tak nárokuje postavení spasitele, mesiáše, ale jiní zase tvrdí, že je to vlastně jenom zvláštní básnický opis pro člověka jako jedince lidstva. Vždyť syn síly je silák, syn smrti – copak to neznáte? – je přeci člověk odsouzený k smrti. Syn člověka může být nejen mesiášem, ale taky obyčejným chlápkem, syn člověka může být člověkem v jeho člověčenství, slabém lidství. Přes syna člověka s tou hádankou nepohne.

Jakub si začíná zoufat, neví si s tou hádankou rady! Je to přijetí, je to odmítnutí? Kdyby to bylo přijetí a on to nepochopil, připravil by se o neopakovatelnou příležitost být Ježíšovým učedníkem. Celý život by toho musel litovat. Jestli je to odmítnutí, zbytečně by se k Ježíšovi cpal a vtíral a tisknul, nepřijal by jej, nevyučil, nepovolal, byl by jenom pro smích. Co tedy ta hádanka znamená? Není to lehké, je to jistě zkouška hodná vzdělaného zákoníka. Jakub na ni asi nemá! Ježíš ho asi ve svém odhadu přecenil.

Lišky doupata a ptáci hnízda, syn člověka kam by sklonil hlavu. Opakuje si Jaákóv pořád dokola. Lišky doupata a ptáci hnízda, ptáci nebeští hnízda. Že by v tom bylo ukryto řešení? To mi přece něco připomíná. Ptáci nebeští hnízda a zvěř útulek. To už jsem přeci někdy slyšel, to už Jákob přeci někde četl. Rozrušen vyskočí na nohy, přemýšlí stále usilovněji, už vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.

K Jakubově hlavě se slétají ptáci nebeští, krouží kolem něho, a přišly také ty lišky. Lišky se kolem něho shromáždily, ptáci krouží stále níž a těsněji, lišky ovíjejí své ocasy kolem jeho nohou. Jákob nevnímá, je jak ve snách a přitom usilovně přemýšlí. Lišky a ptáci jej vedou, nesou, letí s ním. Lišky ke svým doupatům a ptáci nebeští ke svým hnízdům zas. A už je Jaákóv vidí. Vidí hnízda ve větvích a doupata u kořenů. Vidí hnízda ve větvích stromu a doupata v kořenech téhož kmene. Jeden strom, a všichni při něm nacházejí útočiště. To je ono! Už mu začíná svítat. Strom, ten strom, tenhle strom, to je nevyřčený klíč k Ježíšově hádance. Je to rozložitý strom, strom vysoký i podsaditý. V koruně hnízdí ptáci a u kořenů lišky, všichni tam najdou své místo. A nejen místo, ten strom živí svými plody všechny, kdo se k němu a pod něj uchýlí. I ptáky i lišky. Nemají nedostatek, vždyť plody na něm dozrávají dvanáctkrát do roka a listí toho stromu má nadto zázračnou léčivou moc. Ve stínu tohoto stromu si hraje vlk s beránkem. Je to strom života, strom z prostředku božské zahrady.

Je to božský strom života, opředený mýty a bájemi. Ten mythický strom,

který sloužil Asyřanům i Peršanům i Babyloňanům jako symbol jejich říší.

I v proroctví Danielově a Ezechielově, zapojuje Jaakov své biblické zákonické

vzdělání. Každý stát a každá říše má svou symbolickou rostlinu a nejraději

strom. I Ježíšovo království nebeské bude mít tedy takovýto svůj symbolický

strom – strom života, strom dávající živobytí, strom dávající život. Bude

to ten strom vyrůstající z hořčičného semínka, co se k němu ptáci slétají

a stavějí si v jeho větvích hnízda. Kdo přilítne, může si postavit hnízdo,

kdo chce, může si udělat noru, všichni jsou vítáni, všichni se mohou těšit

z blahodárného stínu stromu, z jeho plodů i z jeho léčivého lupení. Kdo

chce, nezáleží na tom, jestli farizeus anebo loupežník, celník nebo terorista.

I zákoník tedy může. Jakub se rozběhnul, metelí jak lišky, letí jako pták,

do člunu vskočil jen tak tak. Na poslední chvíli skočil do člunu, který

právě odplouval ke druhému břehu. Byla skoro tišina věštící nadcházející

bouři, schylovalo se již k dramatu na jezeře. Ale Jaákóv ben Alfaios byl

rád. V té hádance ho Ježíš pozval k následování, i teď jej přijal s otevřenou

náručí, s radostí, že se v jeho zákonickém vzdělání nezklamal. Ježíš ho

přijal za svého učedníka, Jakub syn Alfeův se stal dokonce jedním z jeho

dvanácti. Vděčně Jakub přijal pozvání stát se jednou z lišek majících doupě

u kořenů, s radostí se stal jedním z ptáků hnízdících v korunách stromu

nebeského království. A Ježíš není obyčejný rabbi, on je ten Syn člověka,

on je ten strom, který všem poskytuje stín i stravu, on je ten, který nemá

domov, aby všichni domov měli. Ano, růst toho stromu, život království

nebeského nevykoupil zapuzením jako Nebúkadnesar, ale přímo svojí smrtí

a o strom svého království se tedy nepřestává starat.

MODLITBA PO KÁZÁNÍ: Pane náš, strom tvého království se klene

nad celým světem, děkujem ti za to. Děkujeme ti, že všichni smíme nacházet

v koruně tvého království domov a u jeho kořenů bezpečí. Amen.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 16.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)
  • Koinónia Beta 17. prosince 18:00 (pondělí)
  • Dorost 17. prosince 18:00 (pondělí)