O směskách na těle, v žaludku a v duši

Třetí Mojžíšova 19, 19 Ondřej Stehlík

Hle, postavil jsem vás, lidi, všechny lidi, do světa. A je to svět dobrý. Vše, co vás obklopuje, příroda živá i neživá, vše to má pevný řád a stavbu. Ano, i ty, člověče, do toho řádu patříš, i ty se na něm podílíš. Ten svět, který tě obklopuje a kterého jsi částečkou, ten svět, který potřebuješ k životu, ten svět je dobrý a má svůj řád, má svá pevná a dobrá pravidla. Pravidla, která jsem mu já Hospodin uložil a dal.

Vždy budeš moci, človíčku básníku, s dojetím zřít na krásu orosené růže za letního kuropění nebo snít nad tanečky jemných vloček v podvečer sněhem zavátých vánoc. Malíři, můžeš třeštit nad vybarvenými kopci a stráněmi s průzračným vzduchem a dlouhými stíny podzimu. Vědče a filosofe, smíš trnout nad hloubkou nebes i lidské psychiky. Člověče, můžeš si být jist, že nikdy nebudeš hotov s odhalováním velkých tajů elektronů, kvarků nebo virů, ani s mnoha tajnůstkami obratlovců či horských vrásnění, o kvasarech a černých dírách ani nemluvě.

Svět má svůj dobrý řád a ty v něm smíš žít. Ano, ač jsi jeho součástí, ty jej smíš i zkoumat, ty jej smíš i odhalovat a nad ním a z něho se radovat. To všechno je tvá velká výsada, člověče. Ale je ti dáno i omezení, pakliže chceš v tomto řádu žít. Hospodin ti je ústy Mojžíšovými oznamuje. Mých nařízení dbejte, říká ti, připomíná vám, nařizuje nám všem lidem ústy Mojžíšovými Hospodin.

Svět má dobrý řád, který smíš zkoumat, který smíš užívat, ve kterém sám můžeš žít. Nesnaž se ale tento řád vylepšovat a upravovat podle svého. Dej si pozor, aby ses z Božího stvořitelského řádu nesnažil vymanit, mohl by ses tak z něj vykloubit, a to bývá velmi bolestivé a nebezpečné zranění.

Dejte si pozor na způsoby pohanských národů, dejte si pozor na pohanská náboženství i nenáboženství, která se v modloslužbě snaží přírodu mistrovat, která se snaží přemistrovat Boha stvořitele. Snaží se svět doplnit a přitvořit si bytosti a věci podle svého vlastního rozvážení a svého gusta. V lidské touze po tvorbě životního prostoru vnášejí tak do Božího dobrého řádu pořádky lidské. Jsou to pořádky, které nemohou být jiné, než z definice zlé a špatné. Má-li Boží svět řád dobrý, potom jakýkoli jiný řád je špatný, pak lidsky vylepšený řád je neřádem.

Tehdejší pohané mísili vinohrady, tkali z různých vláken, křížili koně s osly. Všechno to dobře známe, všechno to se nám může zdát směšné, ano zastaralé, bránící se pokroku. Bez šlechtitelství bychom hlady pomřeli a všichni jsme navlečeni do textilních směsek. Snad jen tento talár, co mám na sobě, a možná ještě několik jiných ušlechtilých látek zde na nás všech je setkáno z jednoho druhu přírodního vlákna. A vlastně ani tento talár není čistým oblečením, vždyť má sametový límec a samet se – pokud vím – dělá z bavlny, zatímco zbytek taláru je ze sukna.

A přeci si dej, člověče, pozor. Daleko víc a nastokrát. Nejde o to, bránit se vědě, bránit se poznávání přírody, vždyť to snad patří k našim velkým úkolům a už jsme si o tom něco řekli. Nejde jistě ani o to, abychom se bránili pokroku. Hospodin tě, člověče, důtklivě varuje, abys nezasahoval do stvořitelského řádu, aby ses nesnažil stát se také stvořitelem.

Tehdejší pohané se snažili být stvořiteli a dokončovateli stvoření tak, že mísili vinohrady, tkali z různých vláken, křížili koně s osly. Všechno to dobře známe, všechno to nám může přijít směšné. Ale zároveň nám může začít tuhnout úsměv na rtech. Vždyť oč dále jsme ve svém mistrování přírody pokročili! Dnes už to není křížení koňů s osly, křížení, které vždy ukazuje na svou konečnou neplodnost. Dnes už máme velice plodné kmeny geneticky pozměněných mikroorganismů a v přírodě jsou již vysazovány geneticky upravené brambory a rajčata.Geneticky manipulovaný hmyz už kdesi létá, naštěstí zatím jenom v laboratořích, ale na cestě jsou i vyšší živočichové. Ale nejen genetika, i jiné obory nás zásobují podobně: Firma Procter & Gamble ti třeba s velkou slávou dodá syntetický jedlý tuk, který se chová jako tuk, voní jako tuk, smaží jako tuk a není to tuk, tedy aspoň po něm neztloustneš jako po tuku.

Kam takové mistrování přírody a porušování Božích řádů vede, ukazuje vykřičená aféra šílených anglických krav. Abys měl dost mléka, abys měl dost masa na talíři, přikrmují zemědělci snad všude na světě své kravky masokostní moučkou. Z býložravců dělají masožravce, z krav dělají šakaly. Ale krávy nemají lvovské zažívání pak stačí, aby moučku udělali z nemocných ovcí, a je zde problém nad problémy. Snadno, přesnadno se vnáší do Božího stvořitelského řádu lidský neřád, lidské neřádstvo. Vždyť vlastně i všechno a všelijaké naše svévolné znečišťování různými odpady je také vnášením našeho neřádu do Božího řádu.

A tak dbej a dbejte na má nařízení. Nic z toho nedělejte, neúčastněte se toho. Nepřevracejte řád ani aktivně, ale ani pasivně. Nebudeš křížit, nebudeš osívat – to se týká tvé aktivity. Ale také nevezmeš na sebe. I v tom je ten starý zákaz velmi moderní – to je totiž bojkot takových smíchaných a vyumělkovaných neřádných výrobků, které kazí, znečisťují Boží řád. To, co můžeš sám ovlivnit, to nedělej, to, co dělají a produkují jiní, to nekupuj. Velmi moderní i praktické.

Bible je tak knihou velmi ekologickou, svědectví Písem je zaměřeno na ochranu před lidským hříchem, vyhroceno proti lidské bohorovnosti. Hospodinu záleží na zachování integrity stvoření. Přírodní řád, kontinuita, stabilita a koherence, to je hlavní zaměření tohoto našeho textu. A jistotně se to netýká jen vnějšího prostředí.

Jde o zachování jednosti, rozdílnosti a nesměšování. To je apel i pro tebe, pro tvé vnitřní prostředí, pro tvou duši. Věci různých řádů a tříd se nemají mísit, a tak i ty sám bys měl být jednoho srdce a jedné mysli, jednoduchý – nevyumělkovaný, čistý, bez rozdělení a částečných duchů.

Vždyť Bůh sám miluje jednoduchost a čistotu. Celé jeho stvoření je neskonale složité i jednoduše prosté. A tak i ty, člověče, sám v sobě buď jednoduchý, celistvý, nerozdělený. Můžeš být a máš být jedné mysli, jednoho smýšlení.

Především nesnaž se mísit všemožné a všelijaké oddanosti. V oblasti víry není možné věřit ve všechny bohy a všechna náboženství. Ba ani není možné věřit jen v jednoho Hospodina a uctívat jej sterým způsobem odkoukaným od všemožných náboženství nebo vyponoukaným lidskou psýchou. Z takového duchovního křížení vzniká opět buď neplodný, nebo nebezpečný bastard. Věz, že Bůh dává přednost tolerantní vyhraněnosti před ekumenickými směskami a synkretistickým blouzněním.

Ale dále, tak jako ti není dáno vylepšovat přírodu kolem sebe, tak jako nemůžeš přemistrovat mistra a sám se stát stvořitelem, totéž platí i pro tvé nitro, i pro tvoji duši. Ani sám sebe se nesnaž jakkoli uměle a umně vylepšovat směšováním protiv, z toho vzniká jen přetvářka a faleš. Nesměšuj a nepřetvařuj se, nesnaž se vypadat lepší než jsi, výsledek bývá horší pro tebe i celé okolí. Božským není ten, kdo je nad věcí, a proto všechno smísí do jedné dokonalé vlažné přetvářky. Bůh je angažovaný a přímý, tak i ty buď horký, nebo studený, ale nebuď vlažný. Říkej ano, nebo říkej ne, neříkej však obojí zároveň. Dokonalým svatým povzneseným nad svět a jeho kolotání se nestaneš takovýmto míšením, tak se staneš leda protivným. Otevřenost, pravdivost a jasnost může být omylná, má však jednu výhodu, může se změnit. Pravdivost může být hranatá, ale oproti uhlazenosti ji je možné uchopit a něco s ní začít dělat.

Krása a uměřenost Božího stvoření, Božího světa není v rozplizlosti obsahů a forem. Bůh není eklektik, v díle svého stvoření a hlavně ve své lásce je velmi určitý. Raduj se z toho a zkoumej i hloubku tajemství Boží lásky. Především však buď i ty věrný, odpovědný, určitý a přímý v životě i ve víře.

Dbej na má nařízení.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)