Spojené národy biblické

První Mojžíšova 10 Ondřej Stehlík

biblická škola antirasismu

Noe, Šém, Chám, Jefet, Gomer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek i ten Tíras, různé čeledi a různí národové, všechny národy celého světa.

Ten seznam čteme v Bibli, je to čtení bohoslužebné. Ten seznam je královským zvěstováním a zároveň i slavnou a slavnostní Boží liturgií. Boží lid si jej pravidelně četl a připomínal při bohoslužbách, v chrámu a později v synagoze. Jen my křesťané na něj občas zapomínáme, ke své škodě na něj zapomínáme. Víra musí být žita v tomto světě a tento svět musí být vírou prostoupen. Víra, náboženství chce obsáhnout celý svět, náboženství pomáhá orientovat se ve světě. Pokud na to resignuje, pokud se stáhne do soukromí, zmrtví a odumře.

Proto je zde i tento seznam s Aškenazem, Rífatem, Togarmou, Elíšou, Taršíšem i Kitejci a Dódanci. Biblické svědectví nás vytahuje do světa národů. Pomáhá svým čtenářům a posluchačům najít světový názor, pomáhá utvářet pohled na svět, pomáhá k orientaci ve světě, pomáhá najít si místo na světě.

Mnohé z těch národů a kmenů dávno vyhynuly, o některých ani nevíme, kde sídlily. Náš dnešní svět je už obydlen jinými národy. Nemá smysl se fundamentalisticky tvářit, že žijeme ve světě spolu s Kúšem, Misrajimem, Pútem a Kenaanem. To už dávno není pravda, biblický světový názor v doslovné podobě nikdo nevzkřísí.

A přeci nám tento seznam národů může něco dát. Přeci nám může velmi pomoci v našem světě, v naší orientaci, při vytváření našeho pohledu víry na svět.

Orientující, inspirující pro nás může být způsob, jakým se ti staří bibličtí svědkové na svůj svět dívali, způsob, jak svůj svět ve víře promýšleli.

Jen si opakujme s ostatními věřícími: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Opakujme si ta jména a všimněme si jejich vztahů. Nejdřív se zarazíme, nevíme, proč jsou ty národy zde takto seřazeny. Ani nejmodernější bádání neodhaluje žádný jasný a společný systém, podle kterého by tyto národy byly setříděny; není to podle území, ani podle rasy, ani podle jazykové skupiny, ani podle náboženství, ani podle politického systému. Náznak všech těchto hledisek se tu a onde objeví, a přeci není jednotného kritéria.

Není jednotného kritéria, a jsou přesto seřazeni; opakujme si s biblickými svědky: synové Reamovi: Šeba a Dedán. Ano, ve svém zaujetí pro vnější hlediska jsme něco přehlédli. Prostince, básnicky, legendárně vyjadřuje biblické svědectví jednu velmi závažnou věc. Všichni jsme jednoho původu.

Z toho celého seznamu plyne jedno nádherné a převládavé poznání: všechny národy a rasy jsou jedna velká rodina. Žid i Němec, Cikán i skinheďák, Vietnamec i uťápnutý Čecháček. All the mankind is of one origin, formuloval americký anthropolog Aleš Hrdlička. Celé lidstvo je jednoho původu. To není teorie, to je podložené tvrzení věhlasného vědce českého původu. Náš biblický seznam to vyjadřuje krásným mytologickým obrazem jedné široké rodiny.

I ten Nimrod usazený v Babylónu, Ereku, Akadu a Kalné. Malí vedle velkých, velcí vedle malých, není zásadního rozdílu. Je to úplně jiné než ostatní podobné seznamy té doby. Králové a mocnáři velkých říší si na ně s pýchou zaznamenávali seznamy pokořených, poražených, zpoplatněných nebo vybitých národů. I první historická zmínka o Izraeli je na takovémto seznamu. A na tomto biblickém seznamu jsou mocní vedle slabých, velcí spolu s titěrnými. Veleříše i malinkaté kmeny kdesi na okraji světa, všechny patří dohromady , jsou jedna rodina a obývají jeden svět.

A ten svět biblických svědků není vůbec malý. Sahá od Afghanistanu na východě až po Gibraltar na západě. Od Ukrajiny na severu až po Súdán a Etiopii na jihu. Celý svět je zahrnut. Takové informace nemohli mít Izraelci sami ze sebe. Aby takovýto obsáhlý a pro jejich dobu úctyhodný seznam sestavili, to museli čerpat i z jiných pramenů, z moudrosti jiných národů; jistě od arabských karavan i od fénických obchodníků. Je za tím ohromná zvídavost Hospodinových svědků i jejich velká intelektuální otevřenost. Čerpejte ze znalostí pohanských národů, nechte se poučit vědeckými znalostmi, víra není předsudek, který by vás uzavřel a zotročil, víra v Hospodina rozšiřuje obzory až na sám konec poznatelného světa.

Šineár, Asýrie, Ninive, Rechabot-ír, Kelach, Resen – více jak devadesát jmen národů, krajin, měst i hor se v tom seznamu objeví a ozve. A jsou tam jména Izraeli jistě velmi vzdálená, exotická, i jména velmi, až nepříjemně blízká. Jsou tam jména lhostejná a neutrální a zároveň i jména, která naháněla strach a hrůzu. Jména posluchačům mile znějící i ta, jejichž blízkost si museli palčivě uvědomit a zažít se vší krutostí na vlastní kůži. A přeci ta jména jsou tam vedle sebe a nikde ani náznak i jen sebemenšího odsudku anebo nenávisti. Je v tom ohromný realismus, vyznavačské přesvědčení, že skutečnost jakkoli syrová se nedá a nesmí falšovat. Všichni musí být zahrnuti do tohoto seznamu, který přerůstá v jásavý chvalozpěv.

Vždyť jen co Hospodin požehnal Noemu a jeho synům: ploďte se a množte se a naplňte zemi, už se svět zahemží a jsou tu mezi těmi ostatními Lúďané, Anámci, Lehábané, Naftúchané, Patrúsané, Kaslúchané, Pelištejci, Kaftórci, Sidón, Chét, Jebúsejci, Emorejci, Girgašejci, Chivejci, Arkejci, Síňané, Arváďané, Semárci a Chamáťané, čeledi usazené v území od Sidónu přes Gerar, po Gázu, od Sodomy a Gomory přes Admu, Sebójím, po Lešu. Celkem můžete napočítat dobrých sedmdesát národů a jejich praotců. A všechna ta jména jsou zde jmény radosti. S každým novým jménem můžeme zajásat nad rozmanitostí lidstva. Každý tam patří a kterýkoli by tam chyběl. V těch jménech, třebas neznámých a velmi vzdálených a pro nás jenom těžko identifikovatel­ných, v nich ve všech a spolu a nerozdílně se zračí sláva lidstva i toho, který mu tak bohatě požehnal.

A do této slávy a požehnání jsou zahrnuty všechny národy, malé i velké, blízké i vzdálené, přátelské i nepřátelské. Ale nevšimli jste si něčeho?

Boží svědek na nikoho nezapomněl, jenom na Izrael ano. V tom seznamu chybí samotný Izrael! Nebo přesněji, je v něm zahrnut zatím jaksi utajeně mezi ostatními Heberovci: Élamem, Ašúrem, Arpakšádem, Lúdem, Aramem, Úsem, Chúlem, Geterem, Mašem, Šelachem, Heberem, Pelegem, Joktánem, Almódadem, Šelefem, Chasarmávetem, Jerachem, Hadóramem, Úzalem, Diklou, Óbalem, Abímaelem, Šebou, Ofírem, Chavílou, Jóbabem, jejichž sídla ležela od Méši až k hoře Sefár.

Ano, Izrael tam není, chybí tam a i to je důležité. Rodokmeny se vždy malují tak, že se jednotlivé větve oddělují od kmene. Ještě nikdy jsem neviděl rodokmen, na jehož vrcholu by nebyl ten, kdo ho sestavil. A hle, tady Izrael zcela chybí, je tam zahrnut ve svých předcích, a přeci tam není. Není tam, a přeci tam je utajen a tak se všemi na stejné úrovni. Chcete-li se správně a pravě na svět dívat, chcete-li se z rozmanitosti a krásy lidstva radovat, nemůžete, nesmíte se na něj dívat svrchu, ale pěkně ze stejné úrovně, tedy zespoda.

Tak nás Písmo vtahuje do svého svědectví. Zve nás k realismu, k ochotě rozšířit si obzory, k dychtivé otevřenosti širému Božímu světu. Vždyť všechny národy a mezi nimi i my, všichni dohromady a nerozlučně tvoříme nádhernou barevnou mozaiku lidstva, kterému Bůh požehnal a žehná. Všichni jsou zváni k radostnému chorálu lidstva.

MODLITBA PO KÁZÁNÍ: Společný zpěv Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Laudate omnes gentes, laudate Dominum! Tedy: Chvalte všechny národy, chvalte Pána! (Bohužel nemáme, pokud je mi známo, žádný odpovídající popěvek Ž 117 v češtině

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA: Pane, ty nechceš lidstvo obléknuté do hrůzné uniformy, jedné kultury, jednoho jazyka a jedné kůže. Přeješ si, aby tě chválily všechny národy a všichni lidé podle toho, jak jim zobák narostl, ve své kůži a se svými zvyky. I my tě nyní chválíme zástupně za náš národ.

Kéž náš hlas souzní libě s chorálem všech ostatních, kteří tě v ostatních národech vzývají a k tobě se modlí.

Jako čeští evangelíci vlastní historií i vlastní zkušeností poučeni, chceme tě nyní, Pane, prosit a přimlouvat se za druhé.

Prosíme tě za všechny malé a utlačované národy, za všechny národy a nárůdky v otroctví a područí těch velkých.

Prosíme tě za všechny, kteří jsou pronásledováni pro barvu pleti, pro svůj původ, pro svou víru, pro své předky, pro svůj národ.

Prosíme tě za všechny pohrdané a vysmívané.

Ale prosíme tě i za ty druhé, prosíme tě za všechny, kteří si budují sebevědomí pokořováním druhých.

Prosíme tě za lidi tupé, kteří nedovedou vidět krásu v mnohosti a různorodosti, v odlišnosti a neuniformitě.

Prosíme tě, zachovávej lidstvu i nám v našem národě skupiny, které žijí jinak neš většina.

Modlitba Páně.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)