Naše symboly

Tříbarevný stropní pruh

Tříbarevný motiv na stropě naší kaple nese dvojí symbolický význam:

Nejprve připomíná víru, lásku a naději. Modrý pruh symbolizuje víru. Modrá je přece barva nebes. Ježíš nás učí v důvěře říkat: „Otče náš, který jsi v nebesích…“ Lásku nám připomene červený pruh. Červená je přece barva krve a oběti, které skutečná láska přináší pro milované, a následuje tak Ježíše Krista. Zelený pruh je pruhem naděje. Co je v našem světě přirozeně zelené, to obvykle roste. A má to tedy budoucnost.

Zadruhé nám tři barevné pruhy napoví, jak se ony velké poklady křesťanské víry mají projevit v životě jednotlivých členů křesťanů. Modrý pruh připomíná křest. Modrá je přece barva vody, která ve křtu přináší novému křesťanu zaslíbení odpuštění hříchů a otevřené brány do věčného Božího království. Zelená barva symbolizuje spirituální růst nebo prohlubování duchovního života. Nemáme být ve víře stále jako děti, nováčci, máme se učit jednotlivé oblasti svého života více a více podřizovat Boží laskavé autoritě. A červená je barva služby. Obětavé služby, která se – v nejhorším – nezdráhá prolít pot ani krev pro druhé.

„Libeňský“ kříž

Na stole v naší kapli stojí dřevěný kříž. Odkazuje ve své symbolice zvlášť výstižně na Ježíše Krista, ústřední osobnost křesťanství. Je možné ho rozložit a jeho jednotlivé části mají následující symboliku:

Vertikální břevno (zeshora dolů) znázorňuje Boží sklonění a vtělení. Svět a člověk nejsou Bohu lhostejní. Bůh nepřestává se svými pokusy člověka oslovit a namísto cesty egoismu a pýchy mu nabízí cestu lásky a sdílení.

Stylizovaný otvor v kříži nese jako svůj první význam připomínku Kristova narození v jeskynní stáji.

Druhé břevno (zleva doprava) je horizontálou lásky. Ježíš jako Boží Vyvolený měl rád všechny kolem sebe. Přijímal je, uzdravoval, odpouštěl. Přibližoval a vnášel tak do světa Boží království.

Boží láska a mnohý hříšný lidský odpor proti ní Ježíše přivedli až na kříž, který vznikne složením obou břeven. A také do hrobu, který se za ním zavřel s rachotem přivalovaného kamene (druhý význam stylizovaného otvoru). Tím to ale neskončilo. Kámen (symbolicky znázorněn dřevěným kolečkem) byl o velikonoční neděli Boží mocí odvalen a Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

Sborové logo

Sborové logo (např. v záhlaví této stránky) pak pracuje se stejnou tříbarevnou symbolikou i s motivem tzv. „libeňského“ kříže.

Novinky

Léto 2017

4. 7. 2017Roman Mazur

Prázdninový sborový život je omezen jen na pravidelné nedělní bohoslužby od 9:30 hod. a středeční biblické hodiny pro všechny generace od 18:00 hod. Nejsou vyhlášeny ani úřední hodiny ve farní kanceláři, ale v případě potřeby je možno kontaktovat faráře nebo sekretářku sboru telefonicky či e-mailem.

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 23. července 9:30 (neděle, 6. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 26. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 30. července 9:30 (neděle, 7. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 2. srpna 18:00 (středa)
  • Začíná rodinná rekreace ve středisku Immanuel 6. srpna (neděle)